Zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.07.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet

                           Z A P I S N I K
25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 18.6.2009 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara Kogovšek

Odsotnosti članov OS med sejo: Igor Štemberger (-10 minut), Vladimir Čeligoj (- 1 uro 52 minut), Stanislav Prosen (- 5 minut), Robert Šircelj (- 15 minut), Dejan Baša (- 30 minut)

Odsotni član OS: Igor Batista (opr.)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Franc Keš, višji referent (od 16.25 – 20.12 ure); Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti (do 18. ure),  Bobek Marjetka, računovodja V; Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jaksetič, Anja Hofman in predstavniki TV Galeje

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009
6.     Obravnava zagotovitve prostih mest v vrtcih Občine Ilirska Bistrica
a) Obravnava sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov
b) Obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
7.     Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Oš Antona Žnideršiča
8.     Obravnava soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Kraških lekarn Ilirska Bistrica za leto 2008
9.     Premoženjsko-pravne zadeve
10.     Imenovanja:
    - Mnenje o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
    - soglasje k imenovanju direktorja Kraških lekarn Ilirska Bistrica

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Rok Jenko je predlagal, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 iz 5. točke dnevnega reda premakne na 10. točko, ostale točke dnevnega reda pa ustrezno preštevilči. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
5. točko dnevnega reda: Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009, se prestavi na 10. točko, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilči.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Obravnava zagotovitve prostih mest v vrtcih Občine Ilirska Bistrica
a) Obravnava sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov
b) Obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
6.     Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Oš Antona Žnideršiča
7.     Obravnava soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Kraških lekarn Ilirska Bistrica za leto 2008
8.     Premoženjsko-pravne zadeve
9.     Imenovanja:
    - Mnenje o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
    - soglasje k imenovanju direktorja Kraških lekarn Ilirska Bistrica
10.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009
Župan je dal v razpravo zapisnik 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

3. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009. Dušan Grbec je v zvezi z odgovorom na 2. pobudo, postavljeno pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, predlagal, da se prouči možnosti za omejitev hitrosti pri vhodu v Knežak s pivške strani, npr. s postavitvijo otoka, kot je v Drskovčah. V razpravi je sodeloval Ado Barbiš. Rok Jenko je dejal, da na vprašanja v zvezi z Lesonitom, postavljena pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, še vedno ni dobil ustreznih odgovorov in prosil, da se njegova vprašanja in odgovor Upravne enote Ilirska Bistrica posreduje na ARSO in da odgovor le-ti dopolnijo. Z ostalimi odgovori pa je bil načeloma zadovoljen. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka: Vprašanja in pobude
Alen Lilić
1.     Zanimalo ga je, v kakšni fazi je rekonstrukcija ceste proti gimnaziji in ali je predvideno, da se na temu delu ceste postavi ležeče policaje.
2.     Zanimalo ga je, ali je mogoče na cesti proti Osnovni šoli Antona Žnideršiča postaviti ležeče policaje.
Župan je pojasnil predvidene rešitve po projektu rekonstrukcije Rozmanove ulice in ceste do gimnazije, kjer so predvideni tudi ležeči policaji.

Rok Jenko
1.     Iz pivške vojašnice je bil po obnovi vrnjen samo tank, namesto angloameriškega topa, ki je edini v Sloveniji in ima zgodovinsko vrednost, pa je bil vrnjen nemški flak. Zanimalo ga je, kdo je odgovoren za to zamenjavo, s kakšnimi pooblastili je bila ta zamenjava izvedena, čigavo je premoženje topa in tanka. Na občinsko upravo je naslovil pobudo, da od pivškega muzeja zahteva, da nam vrne naš originalni top in top flak, ki za nas ne predstavlja nobene zgodovinske vrednosti, vzamejo nazaj.
Župan je pojasnil, da je bil top dan pivškemu muzeju na reverz.
2.     Na cesti od Trnovega proti Sviščakom ni nobene zaščitne ograje nad večjimi prepadnimi mesti nad bistriškim vodovodom. Na Direkcijo za ceste RS je naslovil pobudo, da se na vseh nezavarovanih delih te ceste postavi ograjo.
Prosil je, če lahko nadaljuje kasneje zaradi nujnega telefonskega klica.

Mirjam Francetič
Zanimalo jo je, ali potekajo kakšni dogovori za obnovo gradu Kalc oziroma kaj se bo v prihodnosti zgodilo z njim.

Bernard Oblak
Na Svet za preventivo v cestnem prometu in Direkcijo za ceste RS je dal pobudo, da se na odseku ceste med Šembijami in Knežakom, kjer je golosek - pašnik, postavi zaščitno ograjo.

Franc Gombač
Apeliral je na posameznike, obrtnike, lastnike lokalov, občinsko in državno upravo, da ne glede na zakonska določila, naredijo vse, da v Ilirski Bistrici ljudem -  invalidom, ki imajo težave pri dostopih v trgovine, delavnice, gostišča, pločnike, omogočijo čim bolj normalno življenje.
Župan je pojasnil, da se je v zadnjih letih na tem področju kar nekaj naredilo, in sicer dva dvigala, precej dostopov na pločnike.

Miroslav Štemberger
Dal je pobudo, da se bazen zasuje in uredi prostor.

Igor Štemberger
1.     Dal je pobudo, da se na Krajevno skupnost Ilirska Bistrica apelira, da Kindlerjev park redno vzdržuje, vodnjak (pri vhodu v park pri Kalistru), ki razpada, pa popravi.
2.     Dal je pobudo, da se obeša zastave ob praznikih tudi ob cesta na mestnih vpadnicah (Vojkov drevored, Gubčevi, Tomšičeva, Šercerjeva,…) in ne samo ob glavni cesti. Zastave pa so bile tudi ob Bazoviški cesti pomanjkljivo postavljene (malo jih je bilo in neenakomirno razporejene). Dal je pobudo, da se tudi na Prešernovi ulici na javno razsvetljavo namesti nosilce za zastave.
3.     Dal je pobudo, da se poskuša poiskati najemnika za lokal (star lokal »Kaktus«) v Domu na Vidmu, s tem v povezavi pa bi lahko ponovno usposobili galerijo.

Branka Počkaj (pobuda je dana v pismeni obliki in je dobesedno prepisana)
»Želela bi, da se na Direkciji za ceste – Sektor za upravljanje in vzdrževanje in varstvo cest – ter vzdrževalcu državnih cest naslovi naslednjo pobudo:
da se oznaka z napisom naselje Račic postavi tam kjer je zmeraj bila in sicer na začetek naselja, ker so vzdrževalci brez predhodnega obvestila le-to premaknili.
Obrazložitev:
Ker se v naselju samem glede na predpise in zakone ne more vnesti prehoda za pešce, predstavlja prestavitev oznake ogroženost ljudem in prometu, ki hočejo prečkati cesto. Prav tako bi želeli ustrezne prometne oznake ob vstopu v naselje samo, ker jih trenutno ni. Zaradi bistveno povečanega prometa na tem odseku so ti nujno potrebni. Dela, katera so bila predvidena na kritičnih točkah še vedno niso bila realizirana, kljub zagotovilom ustreznih inštitucij.«Danilo Pugelj
Zanimalo ga je, kakšno vlogo ima oziroma je imela Krajevna skupnost Ilirska Bistrica pri prenovi Prešernove ulice.

Ado Barbiš
Glede na to, da se rok za deponijo komunalnih odpadkov v Jelšanah izteka, ga je zanimalo, kako se bo k tej problematiki pristopilo naprej.
Župan je v zvezi s tem dal pojasnilo.  

Barbara Kogovšek (vprašanja so dana v pismeni obliki in so dobesedno prepisana)
»1. V naši občini deluje v gospodarstvu večina malih, samostojni podjetnikov. Nekaj izmed teh ima prostore za svoje delovanje v obrtni coni Trnovo v Il. Bistrici (Evro MB, Tehnovent, Atos, Prowita. Kiwi, Kovinoplastika Tomažič…). Njihovo nezadovoljstvo se kaže v neurejenosti tega prostora, ki je med drugim, tudi prvi vtis obiskovalca te obrtne cone!
- Zanima me, kdo je lastnik oz. kdo je odgovoren za vzdrževanje ceste, ki poteka v omenjenem delu obrtne cone in okolice katera ni last samostojnih podjetnikov (del ob cesti in zidu, ki meji na policijsko postajo). Cesta je v zelo slabem stanju, prepredena z luknjami in neasfaltirana. Prerašča jo plevel. Sporna pa so tudi drevesa ob tej cesti, ker ovirajo notranji promet za oskrbovanje z materialom omenjenim podjetnikom, zlasti, ko je dostava le teh z večjimi kamioni ali šleperji. Krošnje dreves segajo na omenjeno cestišče (tržejo cerade in podobno…). Na zemljišču ob samem zidu, je nastalo odlagališče smeti (desno od Tomexa).
- Čigavo je zemljišče, kjer je nastalo odlagališče smeti? Odgovorne je potrebno o tem obvestiti in seznaniti komunalno inšpektorico.
- Kaj se da storiti glede dreves, ki onemogočajo notranji promet te cone?
- Ali je možna delna razširitev ceste na omenjenem delu, da bi bilo omogočeno lažje poslovanje zaposlenih oz. podjetnikov?
- Kdaj je v tej coni predvidena zunanja razsvetljava?
2.     Ali je možno, da se razpise za dela, ki potekajo v Občini Il. Bistrica prilagodi z ustreznejšimi razpisnimi pogoji, za manjša podjetja, katerim so sedaj težko dosegljiva (npr. pogoj je, da podjetje dosega določeno vsoto prometa (dohodka))?
3.     V zadnjem času, se na pokopališču v Il. Bistrici opaža slabše vzdrževanje skupnih površin (poti, medprostor med grobovi, prostor okrog kontejnerjev…). Zarašča se plevel in trava, okrog kontejnerjev pa je precej šute im smeti. Zanima me zakaj je prišlo do navedenega stanja, kdo zanj nosi odgovornost in kako se bo ukrepalo, da v bodoče ne bo prihajalo do takih nevšečnosti?«

Rok Jenko je nadaljeval z vprašanji in pobudami.
3.     Glede na to, da so v letošnjem proračunu ostala sredstva, ki bi jih morali nameniti za infrastrukturo, je dal pobudo občinski upravi, da razmisli o tem, da se glede na gospodarsko situacijo in nizke cene pospeši investicije v infrastrukturo, zato je predlagal pospešitev projekta in samo izvedbo del za asfaltiranje ceste za vas Ostrožno Brdo, in sicer s strani ceste Čelje – Prelože, nadaljuje naj se z rekonstrukcijo slemenske ceste v smeri Pregarje – Gabrk – Rjavče – do občinske meje pred Tatrami, pripravi projekt in prične čim prej z  asfaltiranjem ceste Zarečica – Bukovica, nadaljuje z asfaltiranjem ceste od Harij proti Sozam, ravno tako velja razmisliti, da bi se asfaltiralo dostop in makadamske povezovalne poti okrog jezer.
4.     Zanimalo ga je, zakaj je bil letos ponovno maturantski ples v Postojni in ne v Ilirski Bistrici. Občinski upravi je dal pobudo, da poskrbi, da se naslednje leto maturantski ples organizira v Ilirski Bistrici.
5.     Zanimalo ga je, zakaj dijaki ne opravljajo mature na svoji matični šoli v Ilirski Bistrici.
6.     Zanimalo ga je, kdaj se bo osamosvojila bistriška gimnazija.
7.     V Prešernovi ulici si je ogledal robnike in polotok pri Šlenčevi hiši, za katerega ne ve čemu služi. Zanimalo ga je, kdo je projektant te rešitve in kakšna je funkcionalnost navedenega polotoka, ker ne ve čemu bo služil.

5. točka:     Obravnava zagotovitve prostih mest v vrtcih Občine Ilirska Bistrica
    a) Obravnava sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov
b) Obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
Župan in Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti (v nadaljevanju besedila Mirjam Hafner Urbančič), sta predstavila problematiko prevelikega vpisa v programe predšolske vzgoje za šolsko leto 2009-10, predlog sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov vrtca pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak in pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad ter Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva. Gradivo: predloga sklepov, obrazložitev in Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, je priloženo arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisnika.

a) Obravnava sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov
Župan je dal v razpravo predlog sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov vrtca pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak in pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad. V razpravi so sodelovali Miroslav Štemberger, ki je podprl predlog sklepa, Drago Kerma, župan in Ado Barbiš, ki je podprl predlog sklepa in odlok. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se sklep (št.: 602-77/2009) o zagotovitvi dodatnih oddelkov vrtca pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak in pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
Župan je dodatno obrazložil Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva ter ga dal v razpravo. Rok Jenko je bil proti navedenemu odloku. V razpravi so sodelovali Mirjam Francetič, župan, Rok Jenko, Robert Šircelj, Dušan Grebec, Vojko Mihelj, Karmen Šepec in Danilo Pugelj. Karmen Šepec je predlagala, da OS glasuje tudi o sklepu odbora za družbene dejavnosti, da se pri nabavi notranje opreme in igral za otroško igrišče za vrtec s koncesijo upošteva enake pogoje in opremo kot pri ostalih javnih vrtcih. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
1. Sprejme se Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 7)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zahteva, da so stroški nabave opreme in vsi ostali stroški koncesijskega vrtca enaki kot pri ostalih javnih vrtcih.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

6. točka:     Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Oš Antona Žnideršiča
Mirjam Hafner Urbančič je predstavila spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisnika. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
Sprejme se sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

7. točka:     Obravnava soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Kraških lekarn Ilirska Bistrica za leto 2008
Župan je predstavil predlog sklepa o izdaji soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Kraških lekarn Ilirska Bistrica za leto 2008. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je pojasnila, da odbor ni sprejel nobenega sklepa. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, ki je obrazložil svoj glas proti, župan, Franc Gombač, ki se je strinjal s predlogom občinske uprave, Karmen Šepec, ki je predlagala, da se direktorici izplača delovno uspešnost po predlogu sveta zavoda, Danilo Pugelj, ki je bil proti, da se karkoli deli, Branka Počkaj, Stanislav Prosen, Dušan Grbec, ki je bil proti podelitvi kakršnekoli delovne uspešnosti, Vojko Mihelj, ki je podprl predlog občinske uprave, Miroslav Štemberger, ki je podprl predlog Šepčeve, Mirjam Francetič, ki se je strinjala s predlogom Grbca in Robert Šircelj, ki je podprl predlog občinske uprave. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica daje soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici za leto 2008, razen delovne uspešnosti iz naslova razvojne naravnanosti ter strokovni službi javnega zavoda naroča, naj pripravi nov izračun brez upoštevanja kriterija razvojne naravnanosti.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 9 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 11 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

SKLEP (št. 10)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica daje soglasje k izplačilu plače za delovno uspešnost direktorici za leto 2008 po predlogu sveta zavoda, in sicer se ji na podlagi kriterijev, ki jih določa pravilnik določi 60% delovno uspešnost v višini 3.615,00 €, glede na sprejete ukrepe vlade pa se ji delovno uspešnost izplača v višini 1.205,00 €.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep sta glasovala 2 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 13 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

Župan je ob 18.26 uri predlagal odmor. Župan je ob 18.45 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 22, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

8. točka: Premoženjsko-pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Franc Keš, višji referent (v nadaljevanju besedila Franc Keš), je predstavil predlog sklepa, da za potrebe  nadomestne gradnje objekta državnih upravnih organov v Ilirski Bistrici, Občina Ilirska Bistrica neodplačno prenese v last zemljišče parc. št 284/10, v izmeri 609 m2 k.o. Ilirska Bistrica na RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil predlog sklepa. V razpravi sta sodelovala Vladimir Čeligoj in Rok Jenko. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
I.     Za potrebe nadomestne gradnje objekta državnih upravnih organov v Ilirski Bistrici, Občina Ilirska Bistrica neodplačno prenese v last zemljišče parc. št 284/10, v izmeri 609 m2 k.o. Ilirska Bistrica na RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, s tem da se japonsko kriptomerijo (cryptomeria japonica) presadi na drugo ustrezno mesto.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-124/2008, da se izvrši zamenjava parc. št. 31/35 – zelenice v izmeri 56 m2, k.o. Ilirska Bistrica, last Občine Ilirska Bistrica s parc. št. 1775/2 – njiva, v izmeri 23 m2, k.o. Ilirska Bistrica, katere lastnik je Marija Hrvatin, Prešernova ulica 12, Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 12)
I.     Izvrši se zamenjava parc. št. 31/35 – zelenice v izmeri 56 m2, k.o. Ilirska Bistrica, last Občine Ilirska Bistrica s parc. št. 1775/2 – njiva, v izmeri 23 m2, k.o. Ilirska Bistrica, katere lastnik je Marija Hrvatin, Prešernova ulica 12, Ilirska Bistrica.
    Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo občino Ilirska Bistrica.
II.     Kupnina za parc. št. 31/35 k.o. Ilirska Bistrica znaša 1.568,00 EUR in se poveča za 20% DDV v višini 313,60 EUR, kar skupaj znaša 1.881,60 EUR, kupnina za parc. št. 1775/2 te k.o. pa znaša 644,00 EUR. Razliko v višini obeh kupnin v znesku 1.237,60 EUR doplača Marija Hrvatin na podračun Občine Ilirska Bistrica.
    Za potrebe dostopa do parc. št. 1775/1 in 31/35 k.o. Ilirska Bistrica se v korist teh nepremičnin na delu parc. št. 31/34 k.o. Ilirska Bistrica v površini 13,05 m2 ustanovi služnostna pravice dostopa v okviru normalnih obremenitev.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-27/2007, da se za ureditev avtobusnega postajališča v Krajevni skupnosti Knežak v vasi Knežak od solastnika Franka Tomšič, Via dei Soncini 128, Trieste odkupi solastninski delež ½-ice na zemljišču parc. št. *37 – stavbišče ( v naravi dvorišče ) v izmeri 126 m2 in parc. št.38/1.S- stanovanjska stavba (v naravi objekt v rušenju) v izmeri 295 m2 obe k.o. Knežak za, kupnino v višini 9.000,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna. Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 13)
I.     Za ureditev avtobusnega postajališča v Krajevni skupnosti Knežak v vasi Knežak se od solastnika Franka Tomšič, Via dei Soncini 128, Trieste odkupi solastninski delež ½-ice na zemljišču parc. št. *37 – stavbišče ( v naravi dvorišče ) v izmeri 126 m2 in parc. št.38/1.S- stanovanjska stavba (v naravi objekt v rušenju) v izmeri 295 m2 obe k.o. Knežak za, kupnino v višini 9.000,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna.
    Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 46503-7/2005, da se Antonu Barbišu, Levstikova ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, proda zemljišče parc. št. 1704 – dvorišče v izmeri 22 m2 k.o. Ilirska Bistrica in solastninski delež 1/3-ine na zemljišču parc. št. 1694 – dvorišče v izmeri 84 m2  k.o. Ilirska Bistrica, po ceni, ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
I.     Antonu Barbišu, Levstikova ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, se proda zemljišče parc. št. 1704 – dvorišče v izmeri 22 m2 k.o. Ilirska Bistrica in solastninski delež 1/3-ine na zemljišču parc. št. 1694 – dvorišče v izmeri 84 m2  k.o. Ilirska Bistrica, po ceni, ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Za dostop do parc. št. 1084, k.o. Ilirska Bistrica in vzdrževanje objekta ter pomožnih objektov na njej, last Občine Ilirska Bistrica, se vzpostavi neodplačna služnostna pravica v korist vsakokratnega lastnika oz. uporabnika parc. št. 1084 k.o. Ilirska Bistrica v breme parc. št. 1704 in 1694 te k.o. in sicer za namene peš hoje, opravljanje gradbenih in vzdrževanje del na objektih, uporabe objektov in dostopa z vsemi vrstami vozil v okviru normalnih obremenitev.
III.     Ko bo znana nakupna cena, se sklep s popolnimi podatki ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-121/2008, da se izvrši zamenjava parc. št. 1222/234 – pot v izmeri 450 m2, k.o. Mala Bukovica, vpisana javno dobro v upravljanju Občine Ilirska Bistrica z delom parc. št. 6/1 – travnik, v izmeri 317 m2, k.o. Ilirska Bistrica, katere solastnik je Majda Milavec, Prešernova ulica 35, Ilirska Bistrica do ½-ice, Viktorija Milavec, Prešernova ulica 35, Ilirska Bistrica, do 5/12-in in Vida Zoretič, Ulica Kovačiča 19, Rijeka, do 1/12-ine. Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo občino Ilirska Bistrica. V kolikor ne pride do dogovora se postopek za odprodajo zemljišča parc. št. 1222/234 – pot k.o. Mala Bukovica, vpisana v javno dobro ustavi. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
I.     Izvrši se zamenjava parc. št. 1222/234 – pot v izmeri 450 m2, k.o. Mala Bukovica, vpisana javno dobro v upravljanju Občine Ilirska Bistrica z delom parc. št. 6/1 – travnik, v izmeri 317 m2, k.o. Ilirska Bistrica, katere solastnik je Majda Milavec, Prešernova ulica 35, Ilirska Bistrica do ½-ice, Viktorija Milavec, Prešernova ulica 35, Ilirska Bistrica, do 5/12-in in Vida Zoretič, Ulica Kovačiča 19, Rijeka, do 1/12-ine.
    Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo občino Ilirska Bistrica.
II.     V kolikor ne pride do dogovora se postopek za odprodajo zemljišča parc. št. 1222/234 – pot k.o. Mala Bukovica, vpisana v javno dobro ustavi.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-57/2007, da se Marti Hribar, Koritnice 34, 6253 Knežak, proda zemljišče, parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397m2, k.o. Koritnice, za ceno 6.352,00 EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko in se poveča za 20% v višini 1.270,40 EUR, kar znaša skupaj 7.622,40 EUR, vsi stroški cenitve ter izvedba pravnega posla pa bremenijo stranko in sklep, da se zemljišče parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397 m2, k.o. Koritnice, izloči iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 16)
I.     Marti Hribar, Koritnice 34, 6253 Knežak se proda zemljišče, parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397m2, k.o. Koritnice, za ceno 6.352,00 EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko.
    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% v višini 1.270,40 EUR, kar znaša skupaj 7.622,40 EUR.
    Vsi stroški cenitve, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 17)
I.     Zemljišče parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397 m2, k.o. Koritnice, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-103/2008, da se vlogo za odprodajo zemljišča parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397 m2 k.o. Koritnice,  zavrne. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 18)
I.  Vloga za odprodajo  zemljišča parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397 m2 k.o. Koritnice,  se zavrne.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-48/2007, da se Vladimirju Bencu, Šembije 48, 6253 Knežak po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče, parc. št. 1864/5 – dvorišče v izmeri 8 m2, k.o. Šembije, za ceno 128,00 EUR, ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko in se poveča za 20% DDV-ja v višini 25,60 EUR kar skupaj znaša 153,60 EUR, vsi stroški cenitve, delitve parcele ter izvedba pravnega posla pa bremenijo stranko in sklep, da se zemljišče parc. št. 1864/5 – dvorišče v izmeri 8 m2, k.o. Šembije, izloči iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 19)
I.     Zemljišče parc. št. 1864/5 – dvorišče v izmeri 8 m2, k.o. Šembije, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 20)
I.     Vladimirju Benc, Šembije 48, 6253 Knežak se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče, parc. št. 1864/5 – dvorišče v izmeri 8 m2, k.o. Šembije, za ceno 128,00 EUR ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko.
    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV-ja v višini 25,60 EUR kar skupaj znaša 153,60 EUR.
    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 478-5/2008, da se Vidi Štucin, Ulica I. Suliča 18b, 5290 Šempeter proda  parc. št. 1963/31 - neplodno v izmeri 748 m2, k.o. Trnovo, za ceno 16.456,00 EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko in se poveča za 20% DDV v višini 3.291,20 EUR, kar skupaj znaša 19.747.20 EUR, vsi stroški cenitve, delitve parcele ter izvedba pravnega posla pa bremenijo stranko in sklep, da se zemljišče parc. št. 1963/31 – neplodno v izmeri 748 m2, k.o. Trnovo, izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 21)
I.     Zemljišče parc. št. 1963/31 – neplodno v izmeri 748 m2, k.o. Trnovo, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 22)
I.     Vidi Štucin, Ulica I. Suliča 18b, 5290 Šempeter se proda  parc. št. 1963/31 - neplodno v izmeri 748 m2, k.o. Trnovo, za ceno 16.456,00 EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko.
    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 3.291,20 EUR kar skupaj znaša 19.747.20 EUR.
    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 46503-/2005, da se Janku Slamič, Javorniška 2, 6257 Pivka, po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče parc. št. 1369/294 – cesta v izmeri 106 m2 k.o. Koritnice, za ceno 1.696,00 EUR, ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko in se poveča za 20% DDV v višini 339,20 EUR kar znaša 2.035,20 EUR, vsi stroški cenitve in delitve parcele ter pravnega posla pa bremenijo stranko in sklep, da se zemljišče parc. št. 1369/294 - cesta v izmeri 106 m2,  k.o. Koritnice se izloči iz javnega dobra in  vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 23)
I.     Zemljišče parc. št. 1369/294 - cesta v izmeri 106 m2,  k.o. Koritnice se izloči iz javnega dobra in  vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.


SKLEP (št. 24)
I.     Janku Slamič, Javorniška 2, 6257 Pivka, se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče parc. št. 1369/294 – cesta v izmeri 106 m2 k.o. Koritnice, za ceno 1.696,00 EUR, ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko.
    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 339,20 EUR kar znaša 2.035,20 EUR.
    Vsi stroški cenitve in delitve parcele ter pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, da se Pihalnemu orkestru Ilirska Bistrica, Gubčeva 20, Ilirska Bistrica in Društvu za krajevno zgodovino, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica, Planinskemu društvu Snežnik Ilirska Bistrica, Moškemu pevskemu zboru Dragotin Kette, poštni predal 36, Ilirska Bistrica, Slovenski ljudski stranki, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica, Klubu študentov Ilirska Bistrica, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica, Folklornemu društvu Gradina, Bač 42, 6253 Knežak, Območni organizaciji SD Ilirska Bistrica, Bazoviška 18, Ilirska Bistrica in Območnemu združenju borcev za vrednote NOB, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica, Kulturnemu društvu Resa, Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica, Klubu Harmonika, Prešernova 46, Ilirska Bistrica, Smučarskemu klubu Ilirska Bistrica, Občinskemu odboru Slovenske demokratske stranke, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica, Inštitutu za narodnostna vprašanja, Erjavčeva cesta 26, 1000 Ljubljana in Zvezi športnih društev Ilirska Bistrica, Rozmanova 27, Ilirska Bistrica, odda v najem poslovne prostore v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave, župan in Vladimir Čeligoj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 25)
I.     Pihalnemu orkestru Ilirska Bistrica, Gubčeva 20, Ilirska Bistrica in Društvu za krajevno zgodovino, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica, se mesečno najemnino 30,43 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 1 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v izmeri 16,45 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 6,44 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
II.     Planinskemu društvu Snežnik Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, Ilirska Bistrica se mesečno najemnino 43,75 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 2 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v izmeri 23,65 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 9,26 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
III.     Moškemu pevskemu zboru Dragotin Kette, poštni predal 36, Ilirska Bistrica se mesečno najemnino 27,66 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 3 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v izmeri 14,95 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 5,86 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
IV.     Slovenski ljudski stranki, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica se mesečno najemnino 29,23 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 4 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 15,80 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 6,19 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
V.     Klubu študentov Ilirska Bistrica, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica se mesečno najemnino 63,00 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovna prostora št. 5 in 6 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 34,05 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 13,33 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
VI.     Folklornemu društvu Gradina, Bač 42, 6253 Knežak se mesečno najemnino 32,75 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 7 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 17,70 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 6,93 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
VII.     Območni organizaciji SD Ilirska Bistrica, Bazoviška 18, Ilirska Bistrica in Območnemu združenju borcev za vrednote NOB, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica se mesečno najemnino 33,85 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 8 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 18,15 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 7,11 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
VIII.     Kulturnemu društvu Resa, Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica se za mesečno najemnino 25,53 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 9 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 13,80 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 5,41 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
IX.     Klubu Harmonika, Prešernova 46, Ilirska Bistrica se za mesečno najemnino 19,80 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 11 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 10,70 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 4,19 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
X.     Smučarskemu klubu Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica se za mesečno najemnino 27,38 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 12  v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 14,80 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 5,80 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
XI.     Občinskemu odboru Slovenske demokratske stranke, Bazoviška 26, Ilirska Bistrica se za mesečno najemnino 29,23 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 13 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 15,18 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 6,19 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
XII.     Inštitutu za narodnostna vprašanja, Erjavčeva cesta 26, 1000 Ljubljana se v brezplačno uporabo za določen čas 5-ih let odda v najem poslovni prostor št. 14  v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 15,70 m2. Uporabnika bremeni plačilo obratovalnih stroškov v deležu 6,15 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
XIII.     Zvezi športnih društev Ilirska Bistrica, Rozmanova 27, Ilirska Bistrica se za mesečno najemnino 30,99 € za določen čas 5-ih let  odda v najem poslovni prostor št. 16 v stavbi na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica v skupni izmeri 16,75 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov v deležu 6,56 % in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
XIV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 3528-45/2008, da se Krajevni skupnosti Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica v brezplačno uporabo odda nadomestne poslovne prostore v priloženi skici označene s št. 1.26 v izmeri 72,00 m2, v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 26)
I.     Krajevni skupnosti Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica se v brezplačno uporabo odda nadomestne poslovne prostore v priloženi skici označene s št. 1.26 v izmeri 72,00 m2, v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica.
II.     Poslovni prostori se oddajo za določen čas do prenove, popravila ali rušitve predmetne stavbe oz. za obdobje največ 5 let. Poslovni prostori se oddajo pod pogojem, da v primeru prenove, popravila ali rušitve stavbe pogodba takoj sporazumno preneha, uporabnik pa poslovne prostore nemudoma izprazni in jih izroči lastniku brez kakršnihkoli zahtevkov do lastnika. Pri tem Občina Ilirska Bistrica uporabniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega poslovnega prostora.
III.     Uporabnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena v višini 6,87 % vseh stroškov.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Franc Keš je predstavil predlog sklepa, št.: 36102-6/2002-23, da se Ministrstvu za obrambo RS, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, za mesečno najemnino 136,36 €  za nedoločen čas odda v najem nadomestne poslovne prostore pritličje levo v stavbi na naslovu Bazoviška 14 v izmeri 11,14 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Vladimir Čeligoj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 27)
I.     Ministrstvu za obrambo RS, Vojkova 55, 1000 Ljubljana se za mesečno najemnino 136,36 €  za nedoločen čas odda v najem nadomestne poslovne prostore pritličje levo v stavbi na naslovu Bazoviška 14 v izmeri 11,14 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Župan je predstavil predlog sklepa, da se Kmetijsko gozdarski zadrugi Cerknica z.o.o., Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica, za mesečno najemnino 625,00 € za določen čas 5 let odda v najem poslovni prostor-trgovino in skladišče, v kompleksu Žabovica. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Poleg tega sklepa je predstavljen še sklep, ki določa, da se Kmetijsko gozdarski zadrugi Cerknica, Cesta 4. maja 50, Cerknica, za obdobje 5 let dodeli državna pomoč po pravilu »de minimis« za gospodarstvo v višini 37.500,00 € (625,00 € mesečno oz. 7.500,00 € letno). Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Stanislav Prosen se ni strinjal z najemom poslovnega prostora - trgovine in skladišča v kompleksu Žabovica in ne z dodelitvijo državne pomoči. Rok Jenko se ni strinjal s predlaganim sklepom. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, Vojko Mihelj, Vladimir Čeligoj, Stanislav Prosen, župan in Rok Jenko. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 28)
I.     Kmetijsko gozdarski zadrugi Cerknica z.o.o., Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica se za mesečno najemnino 625,00 € za določen čas 5 let odda v najem poslovni prostor-trgovino in skladišče, v kompleksu Žabovica. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
II.       Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 29)
I.     Kmetijsko gozdarski zadrugi Cerknica, Cesta 4. maja 50, Cerknica, se za obdobje 5 let dodeli državna pomoč po pravilu »de minimis« za gospodarstvo v višini 37.500,00 € (625,00 € mesečno oz. 7.500,00 € letno).
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

Župan je predstavil predlog sklepa, da se za ureditev cestne infrastrukture v OIC Trnovo od MORS, Vojkova cesta 55, Ljubljana odkupi:
-parc. št. 825/178 k.o. Trnovo-travnik v izmeri 349 m2,
-solastninski delež 405/412-in parc. št. 825/181 k.o. Trnovo - pot v izmeri 14 m2 ,
-solastniški delež 405/412-in parc. št. 825/183 k.o. Trnovo - pot v izmeri 50 m2,
-solastniški delež 2660/2665-in parc. št. 825/186 k.o. Trnovo-ekst. sadovnjak v izmeri 236 m2,
-solastniški delež 2979/3862-in parc. št. 825/189 k.o. Trnovo-ekst. sadovnjak v izmeri 129 m2, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 30)
I.     Za ureditev cestne infrastrukture v OIC Trnovo se od MORS, Vojkova cesta 55, Ljubljana odkupi:
    -parc. št. 825/178 k.o. Trnovo-travnik v izmeri 349 m2,
    -solastninski delež 405/412-in parc. št. 825/181 k.o. Trnovo - pot v izmeri 14 m2 ,
    -solastniški delež 405/412-in parc. št. 825/183 k.o. Trnovo - pot v izmeri 50 m2,
    -solastniški delež 2660/2665-in parc. št. 825/186 k.o. Trnovo-ekst. sadovnjak v izmeri 236 m2,
    -solastniški delež 2979/3862-in parc. št. 825/189 k.o. Trnovo-ekst. sadovnjak v izmeri 129 m2,
    za kupnino usklajeno z Občino Ilirska Bistrica na podlagi poročila ocene vrednosti navedenih nepremičnin.
    Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Za pogajanja o določitvi kupnine predmetnih nepremičnin in podpis pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.  
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

9. točka:     Imenovanja:
    - Mnenje o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
    - soglasje k imenovanju direktorja Kraških lekarn Ilirska Bistrica
- Mnenje o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 31)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Manice Renko, Gubčeva 24, 6250 Ilirska Bistrica, za ravnateljico Osnovne šole Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

- Soglasje k imenovanju direktorja Kraških lekarn Ilirska Bistrica
Župan je obrazložil predlog sklepa, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je podprl predlog sklepa. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 32)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica daje soglasje k imenovanju Anite Malnar, Cesta na Lenivec 12, 6210 Sežana, za direktorico Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.

10. točka: Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009
Župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, sta predstavila osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 in popravke rebalansa občinskega proračuna. Navedeni osnutek s popravki, ki jih je predlagala občinska uprava, je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za gospodarsko infrastrukturo, Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, Franc Gombač, namestnik predsednika odbora za gospodarstvo in finance in Danilo Pugelj, predsednik obora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, so posredovali stališča odborov, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 33)
1.     Sprejme se osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 z vsemi prilogami in predlaganimi popravki občinske uprave.
2.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 34)
1. Sprejeti osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 35)
1.     Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 s prilogami.
2.     Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.     Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  
Zapisnik sestavila:                     Župan:
Sabrina Pirih                   Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
Številka: 011-27/2009
Ilirska Bistrica, 29.6.2009

ar©tur