Zapisnik 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 31.07.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet

                            Z A P I S N I K
26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 23.7.2009 ob 14. uri  v »Gozdni hiši Mašun« na Mašunu

Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara Kogovšek

Odsotnosti članov OS med sejo: Rok Jenko (- 40 minut), Stanislav Prosen (- 7 minut), Vladimir Čeligoj (- 17 minut), Ado Barbiš (- 5 minut)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Andreja Derenčin, višja svetovalka; Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti,  Darko Urbančič, notranji revizor (od 15.30 ure); Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jaksetič, Anja Hofman in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Ester Juriševič, ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Mirjam Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo, Branka Špende Mandić, ravnateljica OŠ Jelšane, Milan Dekleva, ravnatelj OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Manica Renko, ravnateljica OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, Tea Gustinčič, ravnateljica OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Damijana Hrabar, direktorica Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, Miranda Vrh, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 25. seje občinskega sveta z dne 18.6.2009
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Premoženjsko-pravne zadeve
6.     Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    a) Obravnava sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    b) Obravnava sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec
7.     Obravnava predloga za financiranje Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
8.     Imenovanja:
    - Mnenje o kandidatki za imenovanje direktorja (-ice) Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
    - soglasje k imenovanju v.d. direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica
9.     Obravnava programa dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010
10. Informacija o poslovanju javnih zavodov

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 20, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

2. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 25. seje občinskega sveta z dne 18.6.2009
Župan je dal v razpravo zapisnik 25. seje občinskega sveta z dne 18.6.2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18.6.2009.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 25. seje občinskega sveta z dne 18.6.2009. V razpravi sta sodelovala Ado Barbiš in Igor Batista. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 25. seje občinskega sveta z dne 18.6.2009.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

4. točka: Vprašanja in pobude
Dušan Grbec
1.     Zanimalo ga je, ali je res, da želi občina zamenjati stavbo AMD-ja s stanovanjem v »Sončnih dvorih«.
2.     Nasproti občinske stavbe se je pri obnovi državne ceste postavilo hidrantni jašek, v jašku pa ni hidranta. Zanimalo ga je, zakaj je temu tako.
3.     Zanimalo ga je, zakaj se je zaradi nadomeščanja administratorke na porodniškem dopustu, zaposlene na gasilski zvezi, zaposlilo upokojenko in ne nekoga iz zavoda za zaposlovanje.
Župan je pojasnil, da ne ve ničesar o tem, da bi občina želela zamenjati stavbo AMD-ja s stanovanjem v »Sončnih dvorih«.

Robert Šircelj
1.     Zanimalo ga je, ali je res, da se je prodala oziroma zamenjala lastnika parcela št. 48/2 k.o. Trnovo, na kateri ima občina predkupno pravico in če je to res, zakaj občina ni izkoristila predkupne pravice.
2.     Glede na to, da je bilo na Štembergerjevo pobudo o bazenu odgovorjeno, da bo ureditev bazena predvidena v sklopu celotne ureditve športnega parka in Kindlerjevega parka je predlagal, da je potrebno to območje obravnavati širše - tudi s parkiriščem (garažno hišo) za občinsko stavbo. Predlagal je, da občinski svet glasuje o tem, da se to celotno področje prostorsko uredi in za ta čas zaustavi izvedbo investicije v garažno hišo.
Župan je pojasnil, da so pogovori z Banko Koper v zvezi s parkiriščem za občinsko stavbo in stavbo banke v zaključni fazi in menil, da parkirišče sredi parka ni primerno. Župan je dal na glasovanje Šircljev predlog.

SKLEP (št. 4)
Na septembrski seji občinskega sveta se obravnava prostorsko ureditev celotnega območja Športnega parka Nade Žagar, Kindlerjevega parka, vključno s parkiriščem za občinsko stavbo.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 5 svetnikov, »PROTI« je  glasovalo 11 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

Ado Barbiš
1.     Zanimalo ga je, kako potekajo z aktivnostmi za izgradnjo obvoznice (nadomestne gradnje).
2.     Dal je pobudo, da se prouči javni red in mir. V zadnjem času je po gozdnih in poljskih poteh veliko štirikolesnikov, krosovcev, ki povzročajo škodo lastnikom parcel in motijo sprehajalce – ogrožajo njihovo varnost.
3.     Zanimalo ga je, kako je z redarsko službo.
Župan je pojasnil, da v zvezi z redarsko službo potekajo razgovori z redarsko službo v Sežani, Postojni, varianta pa je tudi ustanovitev samostojne redarske službe. Povezano s tem ali je redarska služba v sestavi druge redarske službe ali samostojna je tudi financiranje. Ado Barbiš je predlagal, da se za naslednjo sejo občinskega sveta pripravi različne predloge o redarski službi s pojasnili.

Branka Počkaj (pobuda je dana v pismeni obliki in je dobesedno prepisana)
»Da se na lokacijski cesti Zarečje – Rečica postavi ustrezni znak z napisom kraja, ker ob vstopu v naselje Rečica s te strani ni oznake naselja. Vozniki, ki ne poznajo kraja pripeljejo v Rečico z preveliko hitrostjo. Tudi ni drugih oznak, katere bi opozarjale da so vozniki dejansko v naselju. Ker se tam nahaja tudi objekt (restavracija) katera ima kar veliko obiskovalcev je izhod iz parkirišča in vstop na glavno cesto precej otežkočen. Naselje samo ima napis s smeri Podgrada kakor tudi iz Ilirske Bistrice, ker pa ima dostop tudi iz smeri Zarečje je to potrebno primerno opremiti z ustreznimi napisi.«

Mile Uljan
1.     Dal je pobudo, da občinska uprava razmisli o vključitvi v sistem PISO - prostorski informacijski sistem občin.
Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave, je v zvezi s tem dala pojasnilo.
2.     Seznanjen je bil, da se je 17.6.2009 ponovno odprl postopek stečaja Hmezada. V zvez s tem ga je zanimalo, kaj več o tem postopku, tudi zaradi dvorane v Zabičah. Predlagal je, da se obvestilo o tem objavi v Bistriških odmevih.
Župan je pojasnil, da so bile krajevne skupnosti o tem obveščene, nekatere so o tem obvestile vsa gospodinjstva, obvestilo je na občinski spletni strani, dano pa bo tudi v Bistriške odmeve.

Rok Jenko
Dal pobudo, ki jo je posredoval na odboru za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore.

Karmen Šepec
1.     Predlagala je, da se čim prej prične z aktivnostmi za izgradnjo novega vrtca v mestu Ilirska Bistrica. Poleg dejstva, da tudi dodatni prostori v mobilnikih, ki bodo pripravljeni za jesen, ne zadoščajo trenutnim potrebam, še vedno bo en oddelek na šoli, se predvideva, glede na zakonodajo, tudi v prihodnje povečan vpis v vrtce. Poleg tega pa je Ministrstvo za šolstvo in šport, na zadnjem posvetu z ravnatelji, napovedalo povečanje investicijskih sredstev za predšolsko vzgojo iz evropskih sredstev, za kar je običajno potrebna ustrezna projektna dokumentacija.
2.     Glede na povečano število oddelkov v vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča, je predlagala, da se prične z aktivnostmi za oblikovanje samostojnega vrtca, kar omogoča tudi zakonodaja. Deset oddelkov vrtca je pogoj za samostojni vrtec, v naslednjem šolskem letu jih bo 13, zato meni, da je prav, da je to samostojna ustanova.

5. točka: Premoženjsko-pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. V nadaljevanju je tudi omenil Jenkovo pobudo za ureditev okolice Premskega gradu, ki bo navedena v zapisniku odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore.
Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila predlog sklepa, da se za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Koseze od lastnice Lucije Dodič, Pregarje 29, 6243 Obrov, odkupi zemljišče parc. št. 75/3 – dvorišče (v naravi pot in vrt) v izmeri 129 m2 k.o. Koseze za kupnino v višini 2.476,80 EUR, kar je cena, določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR, Nepremičnine d.o.o, Kozarje 10, Postojna. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
I.     Za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Koseze se od lastnice Lucije Dodič, Pregarje 29, 6243 Obrov, odkupi zemljišče parc. št. 75/3 – dvorišče (v naravi pot in vrt) v izmeri 129 m2 k.o. Koseze za kupnino v višini 2.476,80 EUR, kar je cena, določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR, Nepremičnine d.o.o, Kozarje 10, Postojna .
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.       Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se pod pogoji določenimi v sklepu, poslovni prostor v priloženi skici označen s št. 1.34 v izmeri 38,40 m2 in poslovni prostor v priloženi skici označen s št. 1.35 v izmeri 27,00 m2, oba pritličje desno s pripadajočo teraso v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica, oddata v najem za določen čas na podlagi metode javne dražbe, za izklicno ceno-mesečno najemnino, ki bo določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem na podlagi cenitve prostora. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
I.     Poslovni prostor v priloženi skici označen s št. 1.34 v izmeri 38,40 m2 in poslovni prostor v priloženi skici označen s št. 1.35 v izmeri 27,00 m2, oba  pritličje desno s pripadajočo teraso v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica, se oddata v najem za določen čas na podlagi metode javne dražbe, za izklicno ceno-mesečno najemnino, ki bo določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem na podlagi cenitve prostora.
II.     Poslovna prostora s teraso se oddata za določen čas do prenove, popravila ali rušitve predmetne stavbe oz. za obdobje največ 3 let. Poslovna prostora s teraso se oddata pod pogojem, da v primeru prenove, popravila ali rušitve stavbe pogodba takoj sporazumno preneha, uporabnik pa poslovne prostore nemudoma izprazni in jih izroči lastniku brez kakršnihkoli zahtevkov do lastnika. Pri tem Občina Ilirska Bistrica najemniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega poslovnega prostora.
III.     Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena, ki jih plačuje neposredno upravniku objekta v višini 6,25 % vseh stroškov.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se poslovni prostor v telovadnici OŠ Antona Žnidaršiča pritličje desno v izmeri 37,54 m2 (prostor ob fitnes klubu), odda v najem za določen čas 5 let, na podlagi metode javne dražbe, za izklicno ceno 45,73 € mesečne najemnine. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     Poslovni prostor v telovadnici OŠ Antona Žnidaršiča pritličje desno v izmeri 37,54 m2 (prostor ob fitnes klubu), se odda v najem za določen čas 5 let, na podlagi metode javne dražbe, za izklicno ceno 45,73 € mesečne najemnine.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se za potrebe izgradnje krožišča od solastnikov Zdenke Vinšek, Zagorica 9, 1292 Ig, (solastnica do deleža 1/2-ice) in Bojana Faganela, Rovinjska 20, Pula, Hrvaška (solastnik do deleža 1/2-ice), odkupi nepremičnini parc. št. 1764 – stanovanjska stavba v izmeri 110 m2, dvorišče v izmeri 102 m2 in parc. št. 1765 – dvorišče v izmeri 92 m2, njiva v izmeri 91 m2, stavba v izmeri 37 m2, obe k.o. 2525 Ilirska Bistrica, za kupnino v skupni višini 131.000,00 EUR, kar je cena, določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeništvo, Igorja Požarja, P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, 6230 Postojna, z dne 4.6.2009. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec je nasprotoval predlogu sklepa in predlagal, da se izpelje postopek razlastitve. Rok Jenko je tudi nasprotoval predlogu sklepa. Ado Barbiš je podprl predlog sklepa. Robert Šircelj je bil proti predlaganemu sklepu in podprl Grbčev predlog. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, Igor Štemberger, ki je podprl predlog sklepa, Igor Batista, župan, Mirjam Francetič, Vladimir Čeligoj in Miroslav Štemberger. Župan je dal na glasovanje


SKLEP (št. 8)
I.     Za potrebe izgradnje krožišča se od solastnikov Zdenke Vinšek, Zagorica 9, 1292 Ig, (solastnica do deleža 1/2-ice) in Bojana Faganela, Rovinjska 20, Pula, Hrvaška (solastnik do deleža 1/2-ice), odkupi nepremičnini parc. št. 1764 – stanovanjska stavba v izmeri 110 m2, dvorišče v izmeri 102 m2 in parc. št. 1765 – dvorišče v izmeri 92 m2, njiva v izmeri 91 m2, stavba v izmeri 37 m2, obe k.o. 2525 Ilirska Bistrica, za kupnino v skupni višini 131.000,00 EUR, kar je cena, določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeništvo, Igorja Požarja, P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, 6230 Postojna, z dne 4.6.2009.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 5 svetnikov. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 355-2/2009, da se za potrebe izgradnje objekta lekarniške podružnice Podgrad kot prizidka k obstoječemu objektu zdravstvenega doma v Podgradu, vse po projektu PGD »Dozidava lekarne k ZD Podgrad«, št. projekta P – 31/09, ki ga je izdelal projektant BIRO-L, C. na Poljane 18, 1210 Šentvid-Ljubljana, junij 2009, v korist investitorja izgradnje, Kraških lekarn Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8a, 6250 Ilirska Bistrica:
a) sklene pogodba o ustanovitvi neodplačne stavbne pravice na delu nepremičnine parc. št. 122 – dvorišče v izmeri 2331 m2, parkirišče v izmeri 766 m2 in poslovna stavba v izmeri 200 m2 k.o. 2579 Podgrad, za dobo 99 let, ki začne teči z dnem vpisa stavbne pravice v zemljiško knjigo, z možnostjo podaljšanja.
Stavbna pravica se izvršuje na delu parc. št. 122 – dvorišče v izmeri 2331 m2, parkirišče v izmeri 766 m2 in poslovna stavba v izmeri 200 m2 k.o. 2579 Podgrad v obsegu 220,00 m2 in poteka po jugozahodni fasadi obstoječega objekta Zdravstvenega doma Podgrad.
b) sklene pogodba o ustanovitvi neodplačne služnosti dostopa in parkiranja ter priklopa na obstoječe infrastrukturne objekte in sicer za potrebe odvajanja odpadnih in padavinskih voda, priklopa na vodovodno, električno, telekomunikacijsko omrežje in plinovod, ter vzdrževanje javne higiene, vse za objekt lekarniške podružnice Podgrad.
Investitor izgradnje je dolžan po izgradnji kanalizacije in čistilne naprave Podgrad I. in II. faza po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje KRASINVEST d.o.o. iz Sežane, št. projekta 07 - 034 - 051, april 2008, takoj poskrbeti za priklop objekta na kanalizacijo. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Branka Počkaj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
I.     Za potrebe izgradnje objekta lekarniške podružnice Podgrad kot prizidka k obstoječemu objektu zdravstvenega doma v Podgradu, vse po projektu PGD »Dozidava lekarne k ZD Podgrad«, št. projekta P – 31/09, ki ga je izdelal projektant BIRO-L, C. na Poljane 18, 1210 Šentvid-Ljubljana, junij 2009, se v korist investitorja izgradnje, Kraških lekarn Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8a, 6250 Ilirska Bistrica:
    a) sklene pogodba o ustanovitvi neodplačne stavbne pravice na delu nepremičnine parc. št. 122 – dvorišče v izmeri 2331 m2, parkirišče v izmeri 766 m2 in poslovna stavba v izmeri 200 m2 k.o. 2579 Podgrad, za dobo 99 let, ki začne teči z dnem vpisa stavbne pravice v zemljiško knjigo, z možnostjo podaljšanja.
    Stavbna pravica se izvršuje na delu parc. št. 122 – dvorišče v izmeri 2331 m2, parkirišče v izmeri 766 m2 in poslovna stavba v izmeri 200 m2 k.o. 2579 Podgrad v obsegu 220,00 m2 in poteka po jugozahodni fasadi obstoječega objekta Zdravstvenega doma Podgrad.
    b) sklene pogodba o ustanovitvi neodplačne služnosti dostopa in parkiranja ter priklopa na obstoječe infrastrukturne objekte in sicer za potrebe odvajanja odpadnih in padavinskih voda, priklopa na vodovodno, električno, telekomunikacijsko omrežje in plinovod, ter vzdrževanje javne higiene, vse za objekt lekarniške podružnice Podgrad.
    Investitor izgradnje je dolžan po izgradnji kanalizacije in čistilne naprave Podgrad I. in II. faza po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje KRASINVEST d.o.o. iz Sežane, št. projekta 07 - 034 - 051, april 2008, takoj poskrbeti za priklop objekta na kanalizacijo.
II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 7113-4/2009, 7113-5/2009, 7113-6/2009, da se zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja državne regionalne ceste R3-630/1069 Prem – Obrov, Republiki Sloveniji proda nepremičnine:
- parc. št. 459/26 – cesta v izmeri 4 m2 k.o. Prelože, za kupnino 10,18 EUR;
- parc. št. 868/182 – cesta v izmeri 67 m2 k.o. Pregarje, za kupnino v višini 168,57 EUR;
- parc. št. 809/16 – cesta v izmeri 9 m2, parc. št. 809/6 – cesta v izmeri 3238 m2, parc. št. 809/15 – cesta v izmeri 26 m2, parc. št. 810/2 – cesta v izmeri 22 m2, in parc. št. 811/3 – cesta v izmeri 13 m2, vse k.o. Prelože, za kupnino v višini 10.819,89 EUR.
Kupnine so določene s cenitvenimi poročili sodnega izvedenca in cenilca Zdravka Novaka iz Petrovč, Petrovče 37, št. 11/08, 1/09 in 2/09, z dne 20.10.2008 in dne 25.3.2009.
Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti plačilo morebitnega davka na promet nepremičnin oz. DDV, bremenijo Republiko Slovenijo. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je nasprotoval predlogu sklepa zaradi prenizke cene. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, župan, Ado Barbiš, ki je predlog sklepa podprl, Robert Šircelj in Igor Batista. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
I.     Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja državne regionalne ceste R3-630/1069 Prem – Obrov, se Republiki Sloveniji proda nepremičnine:
    - parc. št. 459/26 – cesta v izmeri 4 m2 k.o. Prelože, za kupnino 10,18 EUR;
    - parc. št. 868/182 – cesta v izmeri 67 m2 k.o. Pregarje, za kupnino v višini 168,57 EUR;
    - parc. št. 809/16 – cesta v izmeri 9 m2, parc. št. 809/6 – cesta v izmeri 3238 m2, parc. št. 809/15 – cesta v izmeri 26 m2, parc. št. 810/2 – cesta v izmeri 22 m2, in parc. št. 811/3 – cesta v izmeri 13 m2, vse k.o. Prelože, za kupnino v višini 10.819,89 EUR.
    Kupnine so določene s cenitvenimi poročili sodnega izvedenca in cenilca Zdravka Novaka iz Petrovč, Petrovče 37, št. 11/08, 1/09 in 2/09, z dne 20.10.2008 in dne 25.3.2009.
II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti plačilo morebitnega davka na promet nepremičnin oz. DDV, bremenijo Republiko Slovenijo.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se za potrebe ureditve gradu Prem od lastnice in solastnice Mojce Memon, Prem 40, 6255 Prem, odkupi nepremičnina parc. št. 56/4.S – stavbišče v izmeri 130 m2 k.o. 2517 Prem in njen solastniški delež 1/2-ice na nepremičninah parc. št. 1490/2 – sadovnjak v izmeri 730 m2 in parc. št. 1490/3 – sadovnjak v izmeri 848 m2 k.o. 2517 Prem za kupnino v skupni višini 130.000,00 EUR ter od solastnika Mirana Memona, Prem 33, 6255 Prem, njegov solastniški delež 1/2-ice na nepremičninah parc. št. 1490/2 – sadovnjak v izmeri 730 m2 in parc. št. 1490/3 – sadovnjak v izmeri 848 m2 k.o. 2517 Prem za kupnino v skupni višini 20.000,00 EUR. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil predlog sklepa. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
I.     Za potrebe ureditve gradu Prem se od lastnice in solastnice Mojce Memon, Prem 40, 6255 Prem, odkupi nepremičnina parc. št. 56/4.S – stavbišče v izmeri 130 m2 k.o. 2517 Prem in njen solastniški delež 1/2-ice na nepremičninah parc. št. 1490/2 – sadovnjak v izmeri 730 m2 in parc. št. 1490/3 – sadovnjak v izmeri 848 m2 k.o. 2517 Prem za kupnino v skupni višini 130.000,00 EUR ter od solastnika Mirana Memona, Prem 33, 6255 Prem, njegov solastniški delež 1/2-ice na nepremičninah parc. št. 1490/2 – sadovnjak v izmeri 730 m2 in parc. št. 1490/3 – sadovnjak v izmeri 848 m2 k.o. 2517 Prem za kupnino v skupni višini 20.000,00 EUR.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka:     Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    a) Obravnava sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    b) Obravnava sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec
Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti, je predstavila predlog sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica in predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec. Sklepa z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, in sicer je odbor predlagal OS, da sprejme sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica in sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec s tem, da se črta besedilo šeste alineje pod a) I. točke sklepa. V razpravi sta sodelovala Mile Uljan in Drago Kerma. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 12)
Sprejme se sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 13)
Sprejme se sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec s tem, da se črta besedilo šeste alineje pod a) I. točke sklepa.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

7. točka: Obravnava predloga za financiranje Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Župan je predstavil predlog za financiranje Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je OS predlagal, da izda soglasje k sklenitvi aneksa k letni pogodbi o sofinanciranju programa, sklenjeni s Centrom za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Številka: 410-30/2009, za povečanje sofinanciranja, zaradi najema prostorov za potrebe izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti za učence, ki so vključeni v Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, v enoto v Divači. Predviden dodaten obseg financiranja znaša 2.500 EUR za leto 2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša s sklenitvijo aneksa k letni pogodbi o sofinanciranju programa, sklenjeni s Centrom za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Številka: 410-30/2009, za povečanje sofinanciranja, zaradi najema prostorov za potrebe izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti za učence, ki so vključeni v Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, v enoto v Divači.
    Predviden dodaten obseg financiranja znaša 2.500 EUR za leto 2009.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

8. točka:     Imenovanja:
    - Mnenje o kandidatki za imenovanje direktorja (-ice) Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
    - soglasje k imenovanju v.d. direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica

- Mnenje o kandidatki za imenovanje direktorja (-ice) Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Marije Šlenc Zver, Prešernova 31, 6250 Ilirska Bistrica, za direktorico Doma starejših občanov Ilirska Bistrica.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko se je strinjal s predlogom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju besedila te točke: komisija). Danilo Pugelj je pojasnil, da bo glasoval proti predlaganemu sklepu, ker v gradivu za OS kandidatka ni bila predstavljena. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Igor Batista je predlagal, da OS zamrzne funkcioniranje razvojnega centra do konec leta, po novem letu pa oceni poslovanje in na podlagi sanacije vzpostavi delo tega centra. Ado Barbiš je podprl predlog komisije. Župan je predstavil pomanjkljivosti v zvezi s postopkom imenovanja v.d. direktorja razvojnega centra. Vladimir Čeligoj se ni strinjal s predlaganim sklepom za imenovanje v.d. direktorja razvojnega centra zaradi slabo izvedenega postopka in je podprl predlog komisije. V razpravi so sodelovali Franc Gombač, Drago Kerma, ki je podprl predlog komisije, Miroslav Štemberger, Robert Šircelj, ki je predlagal, da se to točko preloži na naslednjo sejo OS in v tem času pridobi dodatna pojasnila o postopku, Danilo Pugelj, Rok Jenko, Dušan Grbec, Vojko Mihelj, Dejan Baša, Igor Batista in Vladimir Čeligoj. Župan je dal na glasovanje predlog komisije.

SKLEP (št. 16)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zavrača netransparentno izpeljan postopek imenovanja v.d. direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica s strani Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica in mu predlaga, da ponovno izvede postopek imenovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

9. točka:     Obravnava programa dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010
Župan je predstavil pripombe v zvezi s programom dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010. Gradivo: program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010 ter pripombe vezane na naveden program, je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Rok Jenko, Vladimir Čeligoj, ki je predlagal, da se upravni odbor razvojnega centra zadolži, da poskrbi za primeren in kvaliteten program v roku dveh mesecev, Igor Batista in Karmen Šepec, ki je predlagala, da se rok za izdelavo programa podaljša in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 17)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zadolžuje Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica, da v roku treh mesecev pripravi primeren in kvaliteten program razvojnega centra, ki bo odražal potrebe Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je ob 16.18 uri predlagal odmor. Župan je ob 16.32 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 20, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

10. točka: Informacija o poslovanju javnih zavodov
Darko Urbančič, notranji revizor (v nadaljevanju besedila Darko Urbančič), je predstavil primerjavo nekaterih osnovnih podatkov javnih zavodov v Občini Ilirska Bistrica, ki je priložena arhiviranemu zapisniku. Ado Barbiš je predlagal, da se v bodoče za večino zavodov pripravi enoten obrazec za zbiranje določenih podatkov. Darko Urbančič je dal pojasnilo v zvezi s tem. Karmen Šepec, ravnateljica OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, je poudarila, da je zaradi velikosti zavoda nujno potrebno izpeljati postopke za samostojni vrtec in statusno preoblikovati ljudsko univerzo. Povzetek letnega poročila o poslovanju Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica za leto 2008 je priložen arhiviranemu zapisniku. Ester Juriševič, ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, je izpostavila investicije, ki se izvajajo na šoli. Gradivo: poslovno poročilo Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica in skrajšano računovodsko poročilo o poslovanju za leto 2008, je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Branka Špende Mandić, ravnateljica OŠ Jelšane, je izpostavila investicije na šoli. Poročilo za Osnovno šolo Jelšane o poslovanju v letu 2008 je priloženo arhiviranemu zapisniku. Tea Gustinčič, ravnateljica na OŠ Toneta Tomšiča Knežak, je izpostavila investicije na šoli. Izvleček iz letnega poročila 2008 je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Vladimir Čeligoj in Ado Barbiš. Mirjam Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo, je izpostavila problem pitne vode na šoli. Pojasnilo v zvezi s tem je dal župan. V razpravi so sodelovali Igor Batista, župan, Danilo Pugelj, Mile Uljan, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, in Vladimir Čeligoj.  Milan Dekleva, ravnatelj OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, je izpostavil dotrajanost stavbe šole in povečanje števila otrok v vrtcu. Skrajšano poročilo o poslovanju zavoda v letu 2008 s kratko predstavitvijo osnovne šole je priloženo arhiviranemu zapisniku. Manica Renko, ravnateljica OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, je izpostavila prostorsko stisko na šoli, povečanje števila otrok v vrtcu in upadanje števila otrok v šoli. Skrajšano letno poročilo za leto 2008 je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dal v razpravo računovodsko poročilo Glasbene šole Ilirska Bistrica za leto 2008 in poročilo ravnatelja, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Damijana Hrabar, direktorica Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, je izpostavila zbirko digitaliziranih starih Bistriških razglednic. Poročilo s predstavitvijo delovanja in poslovanja Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica v letu 2008 je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dal v razpravo poročilo o delovanju Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2008/2009, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, župan, Karmen Šepec, Robert Šircelj in Ado Barbiš. Igor Štemberger, vodja Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica, je izpostavil možnost odprtja galerijskega prostora v Doma na Vidmu v povezavi z odprtjem lokala. Poročilo o izvajanju programa OI JSKD Ilirska Bistrica v letu 2008 je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dal v razpravo poslovno poročilo o poslovanju Razvojnega centra Ilirska Bistrica v letu 2008, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Vojko Mihelj je izpostavil pozitivno poslovanje in pridobitev »okrepljene« ekipe NMP. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Poslovno poročilo Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2008 je priloženo arhiviranemu zapisniku. Miranda Vrh, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, je izpostavila program pomoči na domu, dotrajan vozni park in potrebo po nabavi novejših vozil ter podala informacijo v zvezi z dodeljevanjem državnih štipendij. Kratko poročilo o delu Centra za socialno delo Ilirska Bistrica je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Ado Barbiš.


Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  
Zapisnik sestavila:                     Župan:
Sabrina Pirih                      Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
Številka: 011-31/2009
Ilirska Bistrica, 29.7.2009

ar©tur