21. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 26.01.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-4/2022-1

Ilirska Bistrica, 26. 1. 2022

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

21. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 3. 2. 2022, ob 17.00 uri

na daljavo preko videokonference ZOOM

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11.11.2021

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

4. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

5. Seznanitev s projektom izgradnje nadomestne ceste RT3-T-915 Ilirska Bistrica – Sviščaki

     poročata: župan in Nataša Đukić Vasić, Krasinvest, d. o. o., Sežana

 

6. Seznanitev z izdelano dokumentacijo za prenovo vaškega doma Podgraje

     poročata: župan in Vilijem Fabčič, Studio3 d. o. o. Ajdovščina

 

7. Seznanitev z umestitvijo telovadnice z garažno hišo pri OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici

     poročata: župan in Nataša Đukić Vasić, Krasinvest, d. o. o., Sežana

 

8. Seznanitev z Idejno zasnovo parkirišča, šotorišča in stavbe na Sviščakih in Idejnim konceptom objektov za OPPN Sviščaki

     poročata: župan in Radovan Romih, RCP d . o. o. Celje Romih

 

9. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

Poročevalci k posamezni točki dnevnega reda, ki niso člani Občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, sodelujejo na seji občinskega sveta preko videokonference ZOOM.

 

                                                                                                                    Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

ar©tur