20. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 03.11.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-42/2021-1

Ilirska Bistrica, 3. 11. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

20. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 11. 11. 2021, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 7.10.2021

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

4. Obravnava predloga Cenika za zaračunavanje pristojbin za uporabo priveza v pristanišču ter vstopno-izstopnih mest na jezeru Mola

     poročata: župan in Maja Uljan, TIC Ilirska Bistrica

 

5. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 – prva obravnava

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

6. Obravnava predloga Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 – prva obravnava

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

Za udeležbo na seji je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

 

                                                                                                        Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

ar©tur