18. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.06.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-28/2021-1

Ilirska Bistrica, 23. 6. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

18. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo izvedena v ČETRTEK, 1. 7. 2021, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 5. 2021 in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 14. 6. 2021

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

     - imenovanje članov uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

5. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6.  Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

 

                                                                                                                                     Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

ar©tur