16. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.03.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-12/2021-1

Ilirska Bistrica, 23. 3. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

16. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 1. 4. 2021, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Seznanitev o začetku priprave izhodišč za spremembe in dopolnitve št. 7 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica za umestitev koridorja ceste za razlastitev (OPN SD 7)

       poročata: Katjuša Vadnjal, višja svetovalka, Viljem Fabčič, Studio3 d. o. o., Ajdovščina

 

4.    Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin

       poročata: župan in mag. Boštjan Požar, RRA Zeleni kras d. o. o.

 

5.    Kadrovske zadeve:

       - imenovanje Uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

       - imenovanje namestnika 3. članice Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica

       poroča: Marjan Tavčar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

6.    Premoženjskopravne zadeve

       poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

7.    Obravnava predloga za prodajo zemljišč na Sviščakih

       poročata: župan in Marko Tomažič, svetovalec

 

8.    Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020

       poroča: Boštjan Primc, vodja oddelka za razvojne projekte

 

9.    Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o Proračunu občine Ilirska Bistrica za leto 2021 (Uradni list RS,184/20)

       poroča: Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

                                                                                                                                   Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur