11. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.05.2020

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-15/2020

Ilirska Bistrica, 20. 5. 2020

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

11. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28. 5. 2020, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 12. 3. 2020)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Viljem Fabčič-Studio3 d.o.o., Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

4. Kadrovske zadeve:

- predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja CSD Primorsko – Notranjska, Enota Ilirska Bistrica

- predlogi kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave  JSKD Ilirska Bistrica

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2020

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

6. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2019

poroča: Boštjan Primc, višji svetovalec

 

7.  Premoženjskopravne zadeve

poroča: Jožica Strle Mankuč, svetovalec

 

8. Obravnava Poročila o dogajanju in ukrepih v občini Ilirska Bistrica ob razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)

poročata: župan in Luka Špilar, svetovalec

 

9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                            Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- novinarji.

ar©tur