9. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.12.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-46/2019

Ilirska Bistrica, 4. 12. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

9. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 12. 12. 2019, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 10. 10. 2019) in zapisnika o izvedbi 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 5. 11. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 13. 11. 2019)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

- potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

- imenovanje predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

5. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ilirska Bistrica za l. 2019

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

6. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

7.  Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

8. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019

     (Uradni list RS, št. 16/19)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9.  Obravnava osnutka Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

11. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: župan in Erika Vrh, svetovalka

 

12.   Imenovanje delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica

poroča: župan

 

13. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                            Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur