8. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 18.09.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-38/2019

Ilirska Bistrica, 18. 9. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

8. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 26. 9. 2019, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 24.7. 2019)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica - hitri postopek

poročata: Katjuša Vadnjal, višja svetovalka, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o., Ajdovščina

 

4. Obravnava Odloka o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom - hitri postopek

poročata: Katjuša Vadnjal, višja svetovalka, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o., Ajdovščina

 

5. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki  

poročata: Katjuša Vadnjal, Rado Romih, RCP d.o.o., Celje

 

6. Kadrovske zadeve:

- predstavitev direktoric Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in TIC Ilirska Bistrica

- imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

- razrešitev predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

7. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

8. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ilirska Bistrica za l. 2019

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

9. Imenovanje delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica

poroča: župan

 

10. Obravnava osnutka Odloka o organiziranju in izvajanju  socialnovarstvene storitve pomoč na domu na območju občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Erika Vrh, svetovalka

 

11. Obravnava oprostitve plačila komunalnega prispevka

poroča: Jožica Strle Mankuč, svetovalka

 

12.       Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

13.       Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2019

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

14.       Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                              Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur