22. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.09.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-45/2017-1

Ilirska Bistrica, 20. 9. 2017  

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

22. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28. 9. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 29. 6. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 13. 7. 2017), zapisnika 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 13. 7. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 27. 7. 2017) in zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 27. 7. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 28. 7. 2017)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina in Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

4. Obravnava Odloka o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom na Mašunu - hitri postopek

poročajo: župan, Viljem Fabčič, Studio3 d. o. o. Ajdovščina in Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

5. Imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

6.  Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/2016) in Odlokom o Rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017)

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7. Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

8.  Obravnava osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

9. Obravnava vloge za podaljšanje koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

poročata: župan in Erika Vrh, svetovalka

 

10. Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

11. Obravnava Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

12. Predstavitev celostne grafične podobe Destinacije Ilirska Bistrica

poroča: Tanja Šajina, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

13. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                             Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

ar©tur