7. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 26.06.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-31/2017-1

Ilirska Bistrica, 26. 6. 2017 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                         ki bo v ČETRTEK, 29. 6. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Določitev cene za odvoz komunalnih odplak iz nedelujoče ČN Šembije

poroča: župan

 

2. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje nove postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/2016) in Odlokom o Rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017)

poroča: župan

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

ar©tur