Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica

datum: 16.03.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                 

Občinski svet

 

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 77. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji 18. seji dne 26.1.2017 sprejel naslednji

 

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica

 

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Ilirska Bistrica se imenuje:

1.         mag. Jride Mršnik Poljšak, Kvedrova 16, 1000 Ljubljana - za predsednico,

2.         Andreja Batisto, Mala Bukovica 39A, 6250 Ilirska Bistrica - za namestnika predsednice,

3.         Asjo Frank, Trnovska ulica 34, 6250 Ilirska Bistrica - za 1. članico,

4.         Anico Kocjančič, Prešernova ulica 36, 6250 Ilirska Bistrica - za namestnico 1. članice,

5.         Tino Kocjan, Gornji Zemon 38, 6250 Ilirska Bistrica - za 2. članico,

6.         Mata Dogančića, Vojkov drevored 8, 6250 Ilirska Bistrica - za namestnika 2. članice,

7.         Dunjo Pangos, Gubčeva ulica 20/b, 6250 Ilirska Bistrica - za 3. članico,

8.         Ido Štembergar, Dolnji Zemon 1D, 6250 Ilirska Bistrica- za namestnico 3. člana.

 

 

II.

Občinski volilni komisiji v navedeni sestavi nastopi mandat z dnem uveljavitve tega sklepa in traja štiri leta.

 

III.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.

 

 

Številka: 040-1/2016-14

Župan Občine Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 26.1.2017

           Emil ROJC l.r.

 

 

 

 

ar©tur