18. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 18.01.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

Številka: 011-11/2017

Ilirska Bistrica, 17. 1. 2017

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

18. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 26. 1. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik

poročata: župan in Blaž Malenšek iz Krasinvesta, d.o.o., Sežana

 

2. Obravnava nadaljevanja izgradnje mrliške vežice Šembije

poročajo: župan, Miodrag Spasović – Rok Mišo Spasović s.p. in Leon Belušič – 3B Arhitekti d.o.o.

 

3. Kadrovske zadeve:

  • imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica
  • imenovanje uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
  • imenovanje nadomestnega člana predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Dragotina Ketteja
  • mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (gradivo s predlogi sklepov)

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

5. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2017

poročata: župan in Luka Špilar, svetovalec

 

7. Določitev višine subvencije Občine Ilirska Bistrica za izvajanje storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Kristina Zadel Škrabolje, direktorica CSD Ilirska Bistrica in Erika Vrh, svetovalka

 

8.   Obravnava osnutka Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica  

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

9.   Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

10. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest –hitri postopek

poročata: župan in Stanko Škrab, strokovni sodelavec za komunalne zadeve

 

11. Vprašanja in pobude

 

Na 18. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ne bo točk: Obravnave zapisnika 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 12. 1. 2017 in pregleda realizacije sklepov s te seje, ker je bila 18. seja občinskega sveta sklicana pred pripravo zapisnika 17. seje občinskega sveta in pregleda realizacije sklepov s te seje. Člani občinskega sveta boste zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 12. 1. 2017 prejeli v skladu s 67. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 12. 1. 2017 in pregled realizacije sklepov s te seje bosta obravnavana na 19. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

 

Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega delovnega telesa občinskega sveta.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                      Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci posameznih točk dnevnega reda,

- novinarji.

 

ar©tur