17. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.01.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

Številka: 011-4/2017

Ilirska Bistrica, 4. 1. 2017

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

17. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 12. 1. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 29. 9. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 13. 10. 2016), zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 23. 11. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 6. 12. 2016) in zapisnika 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 8. 12. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 14. 12. 2016)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava predloga Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: župan in Rajko Leban, direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije - GOLEA

 

4. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje nove postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/2016)

poroča: župan

 

5. Obravnava Revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Pravilnost dela poslovanja Občine Ilirska Bistrica«, številka: 324-11/2014/39, Ljubljana, 17. avgusta 2016, in pojasnil Občine Ilirska Bistrica Nadzornemu odboru Občine Ilirska Bistrica z dne 20.10.2016, številka: 060-2/2014

poroča: župan

 

6. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:                                                                                             

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci posameznih točk dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur