13. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.05.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-22/2016

Ilirska Bistrica, 18. 5. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

13. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 26. 5. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 14. 4. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 26. 4. 2016)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2016

poroča: Igor Batista, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Imenovanja:

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov

- imenovanje nadomestnega člana Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

- imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

- imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

poroča: Igor Batista, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Višina subvencije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu

poročata: Kristina Zadel Škrabolje, direktorica CSD Ilirska Bistrica in Erika Vrh, svetovalka

 

6. Plačilo storitve bivanja in oskrbe izven mreže javne službe     

poročata: župan in Erika Vrh, svetovalka

 

7. Podaljšanje koncesij za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

 

8. Oblikovanje dodatnih oddelkov v vrtcih za šolsko leto 2016/2017

poročata: župan in Patricija Jelenič, svetovalka

 

9. Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Damijana Pugelj, svetovalka

 

10. Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

11. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica –hitri postopek

poročata: župan in Dragica Kastelic Boštjančič, vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

12. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                                                 Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

                                                                                             

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

ar©tur