10. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 08.12.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-58/2015

Ilirska Bistrica, 7. 12. 2015

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

  

S K L I C U J E M

10. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 15. 12. 2015, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

 
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 23.9.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12.10.2015) in zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8.10.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 22.10.2015),

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Imenovanja:

- imenovanje nadomestnega člana v Svetu javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica

- oblikovanje predloga kandidatov za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica

- oblikovanje predloga za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Soglasje k najemu kredita JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

poroča: župan

 

5. Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

7. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

8.  Obravnava Letnega programa športa za leto 2016

poročata: župan in Luka Špilar, svetovalec

 

9.  Obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina, Sašo Jenko, Ipsum d.o.o., Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

10. Vprašanja in pobude

      

 

Gradivo ste člani občinskega sveta prejeli s sklicem 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica oziroma osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 in osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega delovnega telesa občinskega sveta. Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega delovnega telesa občinskega sveta.

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

 

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji

 

ar©tur