Pridobivanje pobud občanov do 10.9.2021

datum: 28.06.2021

kategorija: Urejanje prostora

OBVESTILO

O ZAČETKU POSTOPKA IZDELAVE  SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA - OPN
(zbiranje pobud do 10.9.2021)
 

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa namensko rabo zemljišč (stavbna, kmetijska, vodna in druga zemljišča) za celotno območje občine. Kjer ni podrobnih načrtov pa določa tudi pogoje za oblikovanje stavb, dopustne velikosti stavb, potrebne odmike od sosednjih parcel, pogoje za parcelacijo, priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, pogoje za upoštevanje varstvenih režimov, varovanje zdravja, ipd. 

 

Občina Ilirska Bistrica obvešča vse občanke in občane ter druge lastnike nepremičnin na območju občine, da bo občina pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN.

 

S tem namenom vse lastnike zemljišč vabimo k podajanju pobud za spremembo prostorskega akta. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča.

Vse podrobnejše informacije so na občinski spletni strani https://www.ilirska-bistrica.si/obcinska-uprava/urejanje-prostora/.

Pobude ali pripombe na pripravljenem obrazcu lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na elektronsko pošto obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si  ali jih oddate osebno na občini v času uradnih ur. Sprejema se jih do vključno 10.9.2021.

 

Vloga pobude.docx

 

 

na prejšnjo stran

ar©tur