Objava seznanitve javnosti z Izhodišči za spremembe in dopolnitve OPN

datum: 08.01.2021

kategorija: Urejanje prostora

 

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 61/17 – ZUreP-2) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06)  župan Občine Ilirska Bistrica objavlja 

 

ZBIRANJE PREDLOGOV

ob seznanitvi javnosti z Izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica (OPN)

 

  1. Župan Občine Ilirska Bistrica  objavlja izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.  št. 30/16,  56/17, 47/19 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: OPN) za namen gradnje rastlinjaka s pomožnimi skladiščnimi in energetskimi objekti.
  2. Območje sprememb se nanaša na zemljišče parc.št. 171/171 , 171/175, 171/198, 171/221, 171/222, 171/223 in 171/224 k.o. 2510 Koritnice.
  3. Gradivo iz prve točke bo od 11.1.2021 do vključno 25.1.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Ilirska Bistrica https://www.ilirska-bistrica.si/obcinska-uprava/urejanje-prostora/
  4. V  času seznanitve javnosti lahko javnost daje pripombe in predloge na izhodišča za pripravo prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno, tako da se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "sdOPN Koritnice - pripombe".
  5. Občina Ilirska Bistrica bo preučila predloge in pripombe javnosti po končani seznanitvi, ter jih smiselno upoštevala pri pripravi nadaljnjih faz priprave prostorskega akta.

 

Ilirska Bistrica: 7.1.2021

Številka: 3500-3/2020

 

 

                                                                                                         župan

                                                                                             Občine  Ilirska Bistrica

                                                                                                      Emil Rojc

 

 

Naznanilo

Izhodišča

 

 

 

na prejšnjo stran

ar©tur