Objava predloga sprememb in dopolnitev št. 5 OPN Ilirska Bistrica (OPN SD5)

datum: 20.04.2020

kategorija: Urejanje prostora

V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 124. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, Uradni list RS, št. 61/17).

 

              

OBJAVA

PREDLOGA  SPREMEMB  IN DOPOLNITEV ŠT.5

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 (OPN SD5)

 

 

Na podlagi dopisa Ministrstva za okolje in prostor  (MOP) št. 35016-24/2019/4-10922-10 z dne 18.12.2019 in Sklepa o razveljavitvi Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št.2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica ( Ur. l. št. 12/20) se je pripravilo PREDLOG  SPREMEMB  IN DOPOLNITEV ŠT.5 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA – OPN SD5 v skladu z 124.členom  Zurep-a2 .

 

Predlog OPN SD5 je pripravil izdelovalec prostorskega akta g. Viljem Fabčič, Studio3 Ajdovščina v skladu z navodili MOP-a. Vsebina postopka je odprava istih neskladij, ki so se ugotovila v postopku sprememb in dopolnitev št.2 OPN.

 

Dne 7.4.2020 smo prejeli od MOP-a Sklep 35032-4/2020/5-10922-1, da se potrdi odlok o spremembah in dopolnitvah št.5 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica (1585), ki se pripravlja v okviru kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN.

 

Kratek postopek se izvede v skladu z 2.odstavkom 124.člena ZureP-a in sicer, občina objavi predlog sprememb OPN v prostorsko informacijskem sistemu ter javnosti omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni.

 

Predlog OPN SD5 je objavljen na občinski spletni strani v času od 20.4. do 6.5.2020.

 

Javnost lahko občini posreduje pripombe v tem času na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

 

Po končani javni obravnavi občinska uprava pripravi gradivo za obravnvavo in sprejem na občinskem svetu, ter odlok objavi v Uradnem listu.

 

 

 

Tekstualni del:

- Odlok Predlog OPN SD5

- Obrazložitev predloga odloka

 

Grafični del:

- karta št. 31 (namenska raba)

- karta št. 31 (GJI)

 

 

na prejšnjo stran

ar©tur