Stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi OPPN Sviščaki

datum: 28.05.2018

kategorija: Urejanje prostora

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/09, ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 22.5.2018 sprejel

 

 

SKLEP

 

o sprejetju  stališč občine Ilirska Bistrica

do pripomb in predlogov iz  javne razgrnitve in javne  obravnave

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki

 

1.člen

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki (v nadaljevanju: OPPN Sviščaki).

 

2.člen

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen OPPN Sviščaki je preučil:

 

- Izdelovalec dopolnjenega osnutka OPPN Sviščaki Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje,Ulica XIV divizije 14, 3000 Celje; Rado Romih, u.d.i.k.a., Št. projekta: št. 674/12, maj 2018,

 

-Izdelovalec okoljskega poročilo za OPPN Sviščaki, Ipsum d.o.o., Sašo Jenko univ. dipl. inž. gozd, Ljubljanska 72,1230 Domžale; Št. projekta: 263/11, maj 2018.

 

3.člen

Izdelana stališča bodo objavljena na oglasni deski in spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si.  

4.člen

Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  javno razgrnitvijo in javno obravnavo OPPN Sviščaki, ter izjavi izdelovalcev stališč.

5.člen

Na podlagi sprejetih stališč izdelovalec OPPN Sviščaki pripravi predlog OPPN Sviščaki, ki se ga pošlje vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora.

 

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

Številka: 3500-2/2013

Datum:  22.5.2018

 

                                                          

                                                                                                   Župan

                                                                                       Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

 

STALIŠČA

Zapisnik javne obravnave

 

Izjava izdelovalca OPPN

Izjava izdelovalca OP

 

Sklep

 

 

 

na prejšnjo stran

ar©tur