Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki

datum: 26.02.2018

kategorija: Urejanje prostora

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki

 

Gradivo je javno razgrnjeno:

-  od 26.2.2018 do vključno 30.3.2018 med delovnim časom pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,

- od 26.2.2018 dalje na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

 

Javna  obravnava bo potekala v sredo, 14.3.2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

 

Občina Ilirska Bistrica želi seznaniti javnost z izdelanim dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki in okoljskim poročilom, na katero se je pridobilo mnenje o njegovi ustreznosti  št. 35409-255/2016-14 od Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Dunajska c. 47, Ljubljana.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge, ki se jih lahko do vključno 30.3.2018 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPPN Sviščaki".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani in oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.

 

Tekstualni del

Obrazložitev

Odlok

Povzetek za javnost

Smernice

 

Grafični del

Izrez iz OPN

Obstoječe stanje

Prikaz povezav

Ureditvena situacija

Komunalna situacija

 

Okoljsko poročilo

Okoljsko poročilo

Grafične priloge

Dodatek za okoljsko poročilo

 

Obrazec za pripombe

*Pripombe se lahko do vključno 30.3.2018 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPPN Sviščaki".

na prejšnjo stran

ar©tur