Popravek OPN SD2-javna razgrnitev

datum: 26.08.2019

kategorija: Urejanje prostora

POPRAVEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA-OPN SD2

 

Po uveljavitvi OPN so se ugotovila določena neskladja v OPN.

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/19) - OPN SD2  se izvede v skladu s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in sicer v smislu druge alineje prvega odstavka navedenega člena. S tem popravkom se odpravlja neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega prostorskega načrta, ki so posledica očitnih napak.

 

Popravek OPN se izvede po kratkem postopku, tako da se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.

Predlog sprememb je objavljen na občinski oglasni deski in na svetovnem spletu v času med 26.8 in 10. 9. 2016.

 

Obrazložitev popravkov

Odlok popravkov- osnutek

na prejšnjo stran

ar©tur