Stališča do pripomb iz javne razgrnitve SD2 OPN

datum: 25.04.2019

kategorija: Urejanje prostora

Na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/09, ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17- ZUreP-2) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 24.4.2019 sprejel

 

 

SKLEP

 

o zavzetju  stališča Občine Ilirska Bistrica

do pripomb in predlogov javnosti na

dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica

 

1.člen

Sprejme se pripravljeno stališče do pripomb in predlogov podanih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: sdOPN2).

 

2.člen

Stališče do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen sdOPN2 je preučil:

 

- izdelovalec dopolnjenega osnutka sdOPN2 je Studio 3 d.o.o., Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina; odgovorni prostorski načrtovalec je Viljem Fabčič, u.d.i.a., ZAPS A-0050; Št. projekta: 739-17, marec 2019.

 

3.člen

Stališče bo objavljeno na oglasni deski in spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si

4.člen

Priloga tega sklepa je stališče do pripomb  in predlogov javnosti pridobljenih med  javno razgrnitvijo in javno obravnavo sdOPN2 št.3500-5/2013-64 ter izjava izdelovalca stališča.

5.člen

Na podlagi zavzetega stališča izdelovalec pripravi predlog sdOPN2.

 

6.člen

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

Številka: 3500-1/2017-71

Datum:  24.4.2019

 

 

                                                          

                                                                                                   Župan

                                                                                       Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

Sklep

Izjava izdelovalca

Stališča

na prejšnjo stran

ar©tur