Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.03.2019

kategorija: Urejanje prostora

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 2 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA – SD 2 OPN

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica –SD2 OPN je javno razgrnjen od 22.3. do 22.4.2019 med delovnim časom od 7:00 do 14:30, ob sredah do 17:00 pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, ter vsak dan na občinski spletni strani.

Občina Ilirska Bistrica je pridobila odločbo št. 35409-250/2017/18 z dne 13.12.2018, da ni potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, zato se razgrinja samo SD2 OPN.

Javna obravnava SD2 OPN  bo v sredo 17.4.2019, ob 16:00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "SDOPN2 Ilirska Bistrica - pripombe".

Vljudno vabljeni !

 

TEKSTUALNI DEL

Odlok

Čistopis

Spremembe

Naslovni listi

 

GRAFIČNI DEL

Naslovnica

Vsebina

Pregledna karta občine z označenimi spremembami

preglednica listov s spremembami:

št. lista naselje
6 Bač
14 Ostrožno Brdo
15 Ostrožno Brdo, Janeževo Brdo
19 Bač, Knežak
20 Koritnice
28 Prelože, Čelje
30 Gornja Bitnja, Mereče, Topolc
31 Podstenje, Podtabor, Podstenjšek, Šembije
43 Pregarje, Zajelšje
45 Brce, Zarečje
46 Zarečica, Rečica, Ilirska Bistrica-Z
47 Ilirska Bistrica- V, Jasen
57 Male Loče, Hrušica
60 Harije, jezero Mola
61 Velika Bukovica, Mala Bukovica, Koseze
63 Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Gornji Zemon
64 Kuteževo
72 Hrušica- IC Plama
73 Podgrad
74 Račice
79 Trpčane
80 Podgraje, Zabiče

 

KARTA 3 - namenska raba

KARTA 4 - GJI

Legenda

 

Obrazec za pripombe

 

na prejšnjo stran

ar©tur