2. JAVNA RAZGRNITEV SD1 OPN-ZAKLJUČENA

datum: 27.01.2017

kategorija: Urejanje prostora

2. JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 1 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA –SD1 OPN

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica -SD1 OPN je javno razgrnjen od 27.1.2017 do vključno 27.2.2017 med delovnim časom od 7:00 do 14:30, ob sredah do 17:00  pred sprejemno pisarno  Občine Ilirska Bistrica, ter vsak dan na občinski spletni strani.

Javna obravnava bo  15.2.2017, ob  16:00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "SD1 OPN Ilirska Bistrica – pripombe 2JR".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Odlok-spremembe

Odlok-celota

Povzetek

Preglednica

Obrazložitev

 

GRAFIČNI DEL

Legenda

list 31- karta 3- namenska raba           list 31-karta 4- GJI

list 46- karta 3- namenska raba           list 46-karta 4- GJI

podrobni PIP- IC Plama

 

 

 

OBRAZEC ZA PRIPOMBE

na prejšnjo stran

ar©tur