JAVNO NAZNANILO O 2. JAVNI RAZGRNITVI SD1 OPN

datum: 20.01.2017

kategorija: Urejanje prostora

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO

o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica

I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja drugo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica, ki ga je pod št. 719-16 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

Zaradi narave sprememb v dopolnjenem osnutku v uskladitvi z zavzetim stališčem do predlogov in pripomb podanih v času prve javne razgrnitve je potrebna ponovna javna razgrnitev.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 27.1.2017 do vključno 27.2.2017 javno razgrnjeno pred sprejemno pisarno  Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si/obcinska-uprava/urejanje-prostora/2016090908085240.

III.

Javna obravnava bo  15.2.2017, ob  16:00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

IV.

Podrobnejša namenska raba prostora se spreminja na celotni ali delu parc.št. 971, 973/2, 975/2, 990/1, 995/4, 996/1, 1957/1, 3374 in 3375 vse k.o. 2524 Trnovo ter 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 808/1, 808/2, 1182/3, 1182/18, 1182/19, 1182/20, 1753/1, 1855/9, 2254/6 in 2254/7 vse k.o. 2512 Šembije.

 

V.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "SD1 OPN Ilirska Bistrica – pripombe 2JR".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

 

 

 

 

 

 

Ilirska Bistrica, dne 18.1.2017

Številka: 3500-1/2016                                                                 župan

                                                                                             Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                   Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

JAVNO NAZNANILO

na prejšnjo stran

ar©tur