Stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi OPPN Mašun

datum: 25.10.2017

kategorija: Urejanje prostora

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/09, ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 23.10.2017 sprejel

 

 

SKLEP

 

o sprejetju  stališč občine Ilirska Bistrica

do pripomb in predlogov iz  javne razgrnitve in javne  obravnave

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mašun

 

1.člen

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mašun (v nadaljevanju: OPPN Mašun).

 

2.člen

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen OPPN Mašun je preučil:

 

- Izdelovalec dopolnjenega osnutka OPPN Mašun Studio 3 d.o.o., Viljem Fabčič, u.d.i.a.,

Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, Št. projekta: št. 597/09, oktober 2017,

 

-Izdelovalec okoljskega poročilo za OPPN Mašun, Ipsum d.o.o., Aleksander Jenko univ. dipl. inž. gozd, Ljubljanska 72,1230 Domžale, Št. projekta: 263/11, oktober 2017.

 

3.člen

Izdelana stališča bodo objavljena na oglasni deski in spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si.  

4.člen

Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  javno razgrnitvijo in javno obravnavo OPPN Mašun, ter izjavi izdelovalcev stališč.

5.člen

Na podlagi sprejetih stališč izdelovalec OPPN Mašun pripravi predlog OPPN Mašun, ki se ga pošlje vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora.

 

6.člen

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

Številka: 3505–02/2007

Datum:  23.10.2017

 

 

                                                          

                                                                                                   Župan

                                                                                        Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

 

STALIŠČA

 

Izjava izdelovalca OPPN

Izjava izdelovalca okoljskega poročila

 

Sklep-pdf

na prejšnjo stran

ar©tur