Facebook

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 05.10.2022

kategorija: Uradne objave

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL RS št. 54/16) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 3528-37/2021-4 z dne 11.11.2021, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je poslovni prostor na naslovu Vojkov Drevored 14, Ilirska Bistrica (k.o. Ilirska Bistrica):

 

Zap. št.

Št. parcele

Izklicna cena za oddajo v najem:

EUR/mesec

Površina (m2)

1

219/2,291/9 k.o. Trnovo

1,86 eur/m2

cca. 200,00

 

 

 

Za oddajo predmetnih nepremičnin v najem bo sklenjena neposredna pogodba. 

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je do vključno 28.10.2022. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi obratovalne stroške in druge dajatve.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Dragica Kastelic Boštjančič, tel. št.:  05/71 12 320.

Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

Številka zadeve: 3528-72/2022-2

Datum: 5.10.2022

 

 

 

 

                                                                                                              Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                                župan Emil Rojc

 

Ponudba na namero o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja Dom na Vidmi.docx

 

ar©tur