Facebook

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 12.09.2022

kategorija: Uradne objave

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL RS št. 54/16) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 3528-62/2022-4 z dne 27.7.2022, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je poslovni prostor v izmeri 14,25 m2 na naslovu Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica, št. stavbe 1300, parc. št. 3136/1, k.o. 2524 Trnovo, za mesečno najemnino 59,00 EUR.

 

Za oddajo predmetne nepremičnine v najem bo sklenjena neposredna pogodba. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudbe te namere, ki je objavljena na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je do vključno 30.9.2022. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi obratovalne stroške in druge dajatve.

Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti, lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

Številka zadeve: 3528-62/2022-6

Datum: 9.9.2022

 

 

                                                                                                              Občina Ilirska Bistrica

      župan Emil Rojc l.r.

      


Ponudba na namero o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja Dom na Vidmu.docx

ar©tur