NAMERO O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO

datum: 16.07.2021

kategorija: Uradne objave

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-79/2020-5 z dne 2.7.2021, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

Predmet prodaje stvarnega premoženja je garaža na naslovu Župančičeva ul. 8, Ilirska Bistrica (k.o. Ilirska Bistrica):

 

Zap. št.

Št. parcele

Št. stavbe

Izklicna cena za prodajo:

 

Površina (m2)

1

1762/5 k.o.Ilirska Bistrica

27

4.500,00 eur

14,21

 

 

 

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudbe te namere, ki je objavljena na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je do vključno 11.8.2020. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Dragica Kastelic Boštjančič, tel.št.:  05/71 12 320.

Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti, lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

Številka zadeve: 478-79/2020-6

Datum: 16.7.2021

 

 

                                                                                                             Občina Ilirska Bistrica

        župan Emil Rojc

      

Ponudba na namero o sklenitvi neposredne pogodbe Župančičeva 8 Il.Bistrica.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur