Facebook

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo snežnega teptalca

datum: 02.07.2021

kategorija: Uradne objave

Številka: 092-22/2020-4

Datum: 1.7.2021

 

Na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 31/18), Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA PRODAJO OSNOVNEGA SREDSTVA

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Občina), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenega osnovnega sredstva Občine in sicer:

 

  1. Snežni teptalec LEITNER PISTENRAUPE LH 420, leto izdelave 1990, ocenjena vrednost znaša 2.000,00 evrov.

 

Predmet prodaje je naprodaj po načelu videno - kupljeno zato morebitne reklamacije po sklenitvi neposredne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni ter izjavo, da ponudnik sprejme pogoje iz te namere. Ponudbo pošljite na priloženem obrazcu št. 1, v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SNEŽNI TEPTALEC«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Občine Ilirska Bistrica prispele do 23.7.2021.  

 

Ponudniki so vezani na dano ponudbo 60 dni od roka za oddajo.

 

Ponudbena cena za predmet prodaje ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, pri čemer ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine in ne vključuje morebitnih davščin in drugih dajatev.

 

V ponudbi o nakupu mora kupec obvezno navesti ponudbeno ceno in kontaktne podatke. Plačilo celotne kupnine v roku, ki bo določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Občina bo neposredno prodajno pogodbo sklenila z kupcem, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. V primeru, da se za nakup prijavi več zainteresiranih fizičnih ali pravnih oseb, ki bodo ponudile enako ceno, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni. Občina si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

 

Izbrani ponudnik mora pogodbo skleniti v roku 5 dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe, v nasprotnem se šteje, da je od pogodbe odstopil. V osmih dneh po podpisu pogodbe, kupec poravna kupnino v enkratnem znesku, z nakazilom na račun Občine. Vsi stroški vezani na prodajo bremenijo kupca.

 

Predmet prodaje bo kupcu predan v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan premičnino prevzeti najpozneje v desetih dneh od plačila kupnine.

 

Za dodatne informacije vezane na ogled predmeta prodaje lahko pokličete na telefon 05 71 12 330, ali pišete na elektronski naslov zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                      Občina Ilirska Bistrica

                                                                                          Župan, Emil Rojc

 

ar©tur