Javno naznanilo o javni razgrnitvi HHŠ Reke in Molje

 

 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 43. člena Zakona o  varstvu okolja-ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja

JAVNO NAZNANILO

 o javni razgrnitvi hidrološko hidravlične presoje visokih vod Reke in Molje v Občini Ilirska Bistrica

I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev:

- hidrološko hidravlične presoje visokih vod Reke in Molje v Občini Ilirska Bistrica-HHŠ, ki ga je izdelalo podjetje Vodnogospodarski Biro Maribor, d.o.o., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor, julij 2015,

- obrazložitve,

- povzetka za javnost.

II.

Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno:

-  od 1.9.2015 do vključno 30.9.2015 med delovnim časom pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,

- od 1.9.2015 dalje na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

 

III.

Javna  obravnava bo:

- v ponedeljek 28.9.2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

IV.

Občina Ilirska Bistrica želi seznaniti javnost z izdelano hidrološko hidravlično presojo visokih vod Reke in Molje v Občini Ilirska Bistrica,ki se jo upošteva v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica v skladu s področno zakonodajo.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge, ki se jih lahko do vključno 30.9.2015 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "HHŠ ILIRSKA BISTRICA".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani in oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.

 

 Ilirska Bistrica, 21.8.2015
Številka: 3500-1/2006

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc, l.r.

 

Naznanilo

 

 

ar©tur