Stališča do pripomb iz 2. javne razgrnitve

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/09), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 33/2007, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 6.1.2014 sprejel

 

 

 

SKLEP

 

o sprejetju  stališč občine Ilirska Bistrica

do pripomb in predlogov iz  2. javne razgrnitve in javne  obravnave 2. dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine Ilirska Bistrica

 

 

1.člen

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med 2. javno razgrnitvijo in javno obravnavo 2. dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) in okoljskega poročila (v nadaljevanju: OP) Občine Ilirska Bistrica.

 

2.člen

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen 2. dopolnjen osnutek OPN in OP Ilirska Bistrica so preučili in pripravili: izdelovalec OPN, V prostoru d.o.o., ter izdelovalec OP, Ipsum d.o.o., januar 2014 (v nadaljevanju:stališča).

 

3.člen

Izdelana stališča bodo objavljena na spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si od 13.1.2014 dalje, ter na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica od 13.1. do 13.2.2014.

4.člen

Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  2. javno razgrnitvijo in javno obravnavo 2. dopolnjenega osnutka OPN in OP Občine Ilirska Bistrica, št. 3500-01/2012  s  podpisanimi izjavami izdelovalcev OPN in OP z dne 6.1.2014.

5.člen

Izdelana stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN za pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora.

 

6.člen

 

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

 

 

Številka: 3500–01/2012

Datum: 6.1.2014

 

                                                          

                                                                                                   Župan

                                                                                        Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

 

Sklep o sprejetju stališč

 

 

Izjava izdelovalca OPN

Izjava izdelovalca okoljskega poročila

 

 

TABELA NASELIJ S STALIŠČI DO PRIPOMB NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN IN OKOLJSKO POROČILO OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

Legenda k grafičnemu prikazu

Splošno

besedilografični prikaz pripombe
SPLOŠNA STALIŠČA.
Čeljestališčegrafika
Dolenjestališčegrafika
Dolnji Zemonstališčegrafika
Ilirska Bistrica (k.o. Ilirska Bistrica)stališčegrafika
Ilirska Bistrica (k.o. Trnovo)stališčegrafika
Jasenstališčegrafika
Jelšanestališčegrafika
Knežakstališčegrafika
Mala Bukovicastališčegrafika
Merečestališčegrafika
Podbežestališčegrafika
Podstenjestališčegrafika
Pregarjestališčegrafika
Preložestališčegrafika
Šembijestališčegrafika
Topolcstališčegrafika
Trpčanestališčegrafika
Velika Bukovicastališčegrafika
Vrbovostališčegrafika

 * Za naselja, ki zgoraj niso navedena, ni bilo podanih nobenih pripomb med javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPN Občine Ilirska Bistrica

ar©tur