2. javna razgrnitev (v času od 16.11. do 17.12.2012) - ZAKLJUČENA

 

Povzetek za javnost

Izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

Obrazložitev in utemeljitev OPN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ODLOK OPN (celoten) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

STRATEŠKI DEL  

- strateški del odloka - tekstualni del

- strateški del odloka - grafični del

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IZVEDBENI DEL:

 

1.) Splošne določbe, skupni prostorski izvedbeni pogoji, posebni prostorski izvedbeni pogoji

 

Karta 1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste

Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij GJI

Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev:

          a) VPOGLED PO POSAMEZNIH NASELJIH

 - LEGENDA -

BačHujeMerečePremTopolc
BrceIl.BistricaNova vasRačiceTrpčane
ČeljeJablanicaNovokračineRatečevo BrdoV. Bukovica
DobropoljeJaneževo BrdoOstrožno BrdoRečicaVeliko Brdo
DolenjeJasenPavlicaRjavčeVrbica
Dolnja BitnjaJelšane S, JPodbežeSabonjeVrbovo
Dolnji ZemonKilovčePodgradSmrjeZabiče, Sela
FabciKnežakPodgrajeSozeZajelšje
GabrkKoritnicePodstenjeStarodZarečica
Gornja BitnjaKosezePodstenjšekStudena GoraZarečje
Gornji ZemonKuteževoPodtaborSušakZalči
HarijeM. Bukovica J, SPregarjeŠembije
HrušicaMale LočePreložeTominje

 

           b) VPOGLED PO OSTALIH pEUP- STAVBNA ZEMLJIŠČA

KlivnikGospodarska cona HrušicaMašunDletvo
MolaPosrtvicaSviščakiGomanci

 

 

           

 

2.) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (pPIP) 

 - skupni člen

BA 02/2.KO 04/1.
BA 07/1.MB 03/3.
BA 07/2.MB 05.
BR 02.NO 03/1.
DO 03.PG 03/3.
DZ 02.PL 03.
GA 02.RE 01/1.
HR 03/2.RE 02.
IB 01/2.ST 03.
IB 03/2.ZA 03/2.
IB 03/3.ZE 04.
IB 05/2.ZE 05.
IB 13/4.ZV 04.
JE 02/3.

 

 

3.) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji v natančnosti in vsebini OPPN

Gospodarska cona Plama Podgrad.
Gospodarska cona Ilirska Bistrica.
Turistično središče Mola.

 

4.) Prehodne in končne določbe OPN

 

PRILOGE:

Priloga 1: Seznam enot in podenot urejanja prostora z dopolnilnimi usmeritvami za posebne PIP in usmeritvami za OPPNp za območja stavbnih zemljišč

Priloga 2: Seznam krajinskih enot in podenot urejanja prostora z dopolnilnimi usmeritvami za posebne PIP in usmeritvami za OPPNp za odprti prostor

Priloga 3: Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posamezni vrsti PNRP

Priloga 4: Prostorski izvedbeni pogoji, ki izhajajo iz omilitvenih ukrepov

Priloga 5: Seznam zemljišč, potrebnih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OKOLJSKO POROČILO:

Povzetek za javno razgrnitev

 

Okoljsko poročilo za OPN občine Ilirska Bistrica

     Karta 1  Karta 2  Karta 3  Karta 4  Karta 5  Karta 6

 

 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja

    Karta 1  Karta 2  Karta 3  Karta 4  Karta 5  Karta 6

 

Revizija okoljskega poročila           Mnenje o opravljeni reviziji

 

ar©tur