Stališča do pripomb iz 1. javne razgrnitve

 

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/09), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.39/06-ZVO-UPB1, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZVO-1C) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 6.4.2012 sprejel

 

                                                                                 SKLEP

 

                                                  o sprejetju  stališč občine Ilirska Bistrica

do pripomb in predlogov iz  javne razgrnitve in javnih  obravnav dopolnjenega osnutka občinskega

                             prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine Ilirska Bistrica

 

 

                                                                                1. člen

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju:OPN) in okoljskega poročila (v nadaljevanju:OP) Občine Ilirska Bistrica.

 

                                                                                2. člen

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN in OP Ilirska Bistrica so preučili in pripravili: izdelovalec OPN, V prostoru d.o.o., ter izdelovalec OP, Ipsum d.o.o., april 2012 (v nadaljevanju:stališča).

 

                                                                               3. člen

Izdelana stališča bodo objavljena na spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si od 11. aprila 2012 dalje, ter na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica od 11.4. do 11.5.2012.

                                                                                4. člen

Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP) Občine Ilirska Bistrica, št. 3500-01/2011  z dne 6.4.2012.

                                                                              

                                                                                5. člen

Izdelana stališča se upošteva pri izdelavi ponovnega dopolnjenega osnutka OPN in OP za 2. javno razgrnitev.

                                                                                6. člen

 

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

   

 

Številka: 3500–01/2011

Datum: 11.4.2012

                                                           

                                                                                                   Župan

                                                                                        Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

Sklep o sprejetju stališč

 

 

Izjava izdelovalca OPN

Izjava izdelovalca okoljskega poročila

 

TABELA NASELIJ S STALIŠČI DO PRIPOMB NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN IN OKOLJSKO POROČILO OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

Legenda k grafičnemu prikazu

besedilografični prikaz pripombe
Splošna stališča.
Stališča za pripombe izven naselij- zunanji prostor.
Bač..
Brce..
Čelje..
Dobropolje..
Dolnja Bitnja in Prem..
Dolnji Zemon..
Fabci..
Harije..
Hrušica..
Huje..
Ilirska Bistrica..
Janeževo Brdo..
Jelšane.S J
Knežak..
Koritnice..
Koseze..
Kuteževo..
Mala Bukovica.S J
Male Loče..
Novokračine..
Podbeže..
Podgrad..
Podgraje..
Podstenje..
Podtabor..
Pregarje..
Prelože..
Smrje..
Soze..
Starod..
Studena Gora..
Šembije..
Topolc..
Trpčane..
Velika Bukovica..
Veliko Brdo..
Vrbica..
Zabiče.Zabiče Sela
Zajelšje..
Zarečica..
Zarečje..

 

* Za naselja, ki zgoraj niso navedena, ni bilo podanih nobenih pripomb med javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPN Občine Ilirska Bistrica              

ar©tur