Javno naznanilo o 1. javni razgrnitvi

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) , 43. člena Zakona o  varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja  

 

                                                                                 JAVNO NAZNANILO

                                                              o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
                                                       Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica

                                                                                                  I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev:

- dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica - OPN, ki ga je izdelalo podjetje V prostoru d.o.o., Mengeš, julij 2011,

- okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Ilirska Bistrica, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., Domžale, junij 2011,

- obrazložitev,

- povzetka za javnost.

                                                                                                 II.

Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno:

-  od 19.8.2011 do vključno 30.9.2011 med delavniki od 8:00 do 19:00 ure v avli Doma na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica,

- od 19.8.2011 do vključno 30.9.2011 na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si,

Strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka prostorskega načrta in okoljskega poročila so na vpogled na sedežu občine.

 

                                                                                                 III.

Javne  obravnave bodo:

- v torek, 13.9.2011 od 16. do 18. ure v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a,

- v torek, 13.9.2011 ob 19. uri v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica,

- v sredo, 14.9.2011 od 16. do 18. ure v Osnovni šoli Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18

- v sredo, 14.9.2011 ob 19. uri v Osnovni šoli Kuteževo, Kuteževo 2f

- v četrtek, 15.9.2011 od 16. do 18. ure v Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b,

- v četrtek, 15.9. 2011 ob 19. uri v Osnovni šoli Jelšane, Jelšane 82.

 

                                                                                                   IV.

Od 1.9.2011 do vključno 30.9.2011 bo javni vpogled v:

- izvedbeni del  dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica za posamezna naselja,

- izvleček okoljskega poročila,

- povzetek za javnost.

 

 

Javni vpogled bo med delavniki od 13:00 do 19:00 ure v:                     

·       Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a – naselja Knežak, Podtabor, Šembije, Koritnice, Bač

·       Osnovni šoli Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18- naselja Pregarje, Prelože, Huje, Gabrk, Rjavče

·       Osnovni šoli Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f - naselja: Kuteževo, Podgraje, Zabiče, Trpčane

·       Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b - naselja Starod, Račice, Podgrad, Hrušica, Podbeže, Sabonje, Male loče, Zalči

·       Osnovni šoli Jelšane, Jelšane 82 - naselja Sušak, Fabci, Novokračine, Nova vas pri Jelšanah, Jelšane, Dolenje, Veliko Brdo

                                                                                                   V.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 30.9.2011 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN ILIRSKA BISTRICA".

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

 

Ilirska Bistrica, 8.8.2011
Številka: 3500-1/2006

                                                                                                                          Župan 
                                                                                                            Občine Ilirska Bistrica
                                                                                                                   Emil Rojc, l.r.

 

Javno naznanilo

ar©tur