Obrazec za pripombe

  

Navodila za podajanje pripomb med 2. javno razgrnitvijo


Vsaka pripomba mora vsebovati:

- ime in priimek pripombodajalca, kontaktni podatki,

- parcelno številko (parcelne številke) in katastrsko občino območja, na katerega se pripomba nanaša,

- vsebino pripombe, predloga, opozorila ipd,

- podpis.

Pripombam in predlogom se lahko priloži grafične ali tekstualne priloge s podrobnejšo obrazložitvijo ipd.

 

 

Obravnavale se bodo vse pripombe, podane v pisni obliki, ki bodo:

- vpisane v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve,

- poslane po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta14, 6250 Ilirska Bistrica (s pripisom pripombe na OPN),

- poslane na elektronski naslov: , pri čemer se v rubriki ˝zadeva˝ navede ključne besede ˝Pripombe na OPN˝.

 

Zadostuje, da se ena pripomba poda le enkrat – podvajanje ni smiselno.

 

Obrazec za pripombe  (rok: 17.12.2012):  doc    pdf

ar©tur