1. javna razgrnitev (v času od 19.8. do 30.9.2011) - ZAKLJUČENA

Povzetek za javnost

Izvleček iz SPRS

Obrazložitev

 

TEKSTUALNI DEL ODLOKA OPN ILIRSKA BISTRICA 

    

STRATEŠKI DEL  

IZVEDBENI DEL

 

Priloga 1a:  Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za območje stavbnih zemljišč v območju mesta Ilirska Bistrica- dodatni PIP-mesto

Priloga 1bSeznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za območja stavbnih zemljišč v območju občine Ilirska Bistrica brez območja mesta Ilirska Bistrica- dodatni PIP- vasi in ostala stavbna zemljišča

Priloga 2Seznam krajinskih enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za odprti prostor- dodatni PIP-odprti prostor

Priloga 3Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posamezni vrsti PNRP

Priloga 4Omilitveni ukrepi glede na enote in podenote urejanja prostora

Priloga 5:  Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območja PEUP- podrobni PIP

 

 

 

GRAFIČNI DEL ODLOKA OPN ILIRSKA BISTRICA

 

 

STRATEŠKI DEL:

 

List 1:    Zasnova prostorskega razvoja 

List 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - prometna infrastruktura

List 2.2:  Zasnova gospodarske javne infrastrukture - komunalna in energetska infrastruktura

List 3:   Zasnova namenske rabe prostora, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve

List 4:   Usmeritve za razvoj krajine

List 5:   Koncept prostorskega razvoja mesta Ilirska Bistrica 

 

IZVEDBENI DEL:

  

Naslovnica

Vsebina

Legenda  

 

Karta 1: Pregledna karta Občine Ilirska Bistrica z razdelitvijo na liste

Karta 2: Pregledna karta Občine Ilirska Bistrica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij GJI 

Karta 3:  Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev:

             a)  VPOGLED PO POSAMEZNIH NASELJIH

      Bač                     Huje                          Mereče                          Prem               Topolc

      Brce                    Ilirska Bistrica         Nova vas pri JelšanahRačice           Trpčane

      Čelje                   Jablanica                 Novokračine               Ratečevo BrdoV. Bukovica

      Dobropolje        Janeževo Brdo         Ostrožno Brdo            Rečica             V. Brdo

      Dolenje              Jasen                        Pavlica                          Rjavče             Vrbica

      Dolnja Bitnja     Jelšane J,   S     Podbeže                      Sabonje           Vrbovo

      Dolnji Zemon    Kilovče                     Podgrad                       Smrje           Zabiče, Sela

      Fabci                   Knežak                     Podgraje                      Soze                 Zajelšje

      Gabrk                  Koritnice                   Podstenje                   Starod              Zarečica

      Gornja Bitnja     Koseze                      Podstenjšek              Studena Gora  Zarečje

      Gornji Zemon   Kuteževo                    Podtabor                    Sušak                Zalči

      Harije                 M. Bukovica JS Pregarje                    Šembije                 

      Hrušica             Male Loče                  Prelože                        Tominje

 

          b) VPOGLED PO OSTALIH pEUP- STAVBNA ZEMLJIŠČA

      Klivnik               Gospodarska cona Hrušica             Mašun                     Dletvo

      Mola                  Posrtvica                                               Sviščaki                  Gomanci

               

 

 

Karta 4:  Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz GJI

            a)  VPOGLED PO POSAMEZNIH NASELJIH

       Bač                     Huje                        Mereče                          Prem                 Topolc

       Brce                    Ilirska Bistrica       Nova vas pri JelšanahRačice             Trpčane

       Čelje                  Jablanica                Novokračine                Ratečevo BrdoV. Bukovica

       Dobropolje       Janeževo Brdo       Ostrožno Brdo             Rečica             Veliko Brdo

       Dolenje             Jasen                       Pavlica                         Rjavče               Vrbica

       Dolnja Bitnja    Jelšane  JS     Podbeže                    Sabonje           Vrbovo

       Dolnji Zemon   Kilovče                      Podgrad                      Smrje            Zabiče, Sela

       Fabci                  Knežak                     Podgraje                     Soze                 Zajelšje

       Gabrk                 Koritnice                  Podstenje                    Starod             Zarečica

       Gornja Bitnja    Koseze                     Podstenjšek               Studena Gora Zarečje

       Gornji Zemon   Kuteževo                  Podtabor                      Sušak               Zalči

       Harije                 M. Bukovica JSPregarje                     Šembije                  

       Hrušica             Male Loče                Prelože                         Tominje

 

          b) VPOGLED PO OSTALIH pEUP- STAVBNA ZEMLJIŠČA

      Klivnik               Gospodarska cona Hrušica             Mašun                     Dletvo

      Mola                  Posrtvica                                               Sviščaki

 

Priloga 5:Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območja  pEUP

BA 02/2                   HR 03/2                   PD 01/5                 ST 03

BA 07/1                   JE O2/3                    PG 03/3                 ZA  03/2

BR 02                      KO 04/1                   PG 06                    ZE 04

DO 03                     MB 03/3                    PL 03                     ZV 04

DZ 02                      MB 05                       RE 01/1

GA 02                      NO 03/1                   RE 02

 

 

OKOLJSKO POROČILO:

Izvleček za javno razgrnitev

Okoljsko poročilo za OPN občine Ilirska Bistrica             

  Priloga A:       Karta 1        Karta 2        Karta 3        Karta 4        Karta 5        Karta 6

  Priloga B:       Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja 

  Karta 1       Karta 2       Karta 3        Karta 4        Karta 5        Karta 6        Karta 7

  Priloga C:       Revizija okoljskega poročila            Mnenje o opravljeni reviziji

 

 

ar©tur