Vloga za zamenjavo oz. prodajo zemljišč, po katerih potekajo javne ceste in poti

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

ZAMENJAVA OZ. PRODAJA ZEMLJIŠČ, PO KATERIH POTEKAJO JAVNE CESTE IN POTI

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.
Lastnik nepremičnine lahko poda vlogo za zamenjavo oz. prodajo zemljišča, po katerem poteka v naravi občinska javna cesta oz. pot.

Zahtevane priloge:

- Mapna kopija z oznako parcele oz. dela parcele,

- Mnenje krajevne skupnosti (samo za zemljišča, opredeljena kot "javno dobro")

Pravna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Zakon o cestah

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50€.

Kontakt:

Marko Tomažič

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 326

Elektronska pošta: marko.tomazic@ilirska-bistrica.si

 

Damijana Pugelj

Drugo nadstropje, desno

Telefon: 05 71 12 324

Elektronska pošta: damijana.pugelj@ilirska-bistrica.si

 

Obrazci:

Vloga za zamenjavo oz. prodajo zemljišč.pdf

 

 

 

ar©tur