Facebook

Vloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA DOKAZILA O SPREMEMBI NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA V ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO STAVB

Opis postopka:

Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč mora zavezanec predložiti na obrazcu za napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti. Davčna obveznost nastane z dnem sklenitve pogodbe o prodaji. Obrazcu mora priložiti dokazilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb, iz katerega mora biti razviden datum spremembe namembnosti.

Pravna podlaga:

Zakon za uravnoteženje javnih financ - 2. odstavek 139. člena (Uradni list RS, št. 40/2012, Ur.l. RS, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14).

Taksa:

Takse prosto na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I)

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

 

 

Obrazci:

Vloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča .pdf

 

 

ar©tur