Facebook

Ponudba za odkup zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

 

PONUDBA ZA ODKUP ZEMLJIŠČA, KI SE NAHAJA V OBMOČJU PREDKUPNE PRAVICE OBČINE

 

Opis postopka:

Lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine mora zemljišče pred prodajo najprej ponuditi v odkup občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne pravice se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega sprejetja, sicer se šteje, da ponudbe ne sprejema. V tem primeru lahko lastnik zemljišče proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena nosilcu predkupne pravice.

Vlagatelj vloži ponudbo za odkup zemljišča po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

O sprejemu ponudbe odloča župan v rokih in na način, kot to določajo predpisi s področja urejanja prostora.

Zahtevane priloge:

  •  pooblastilo lastnika nepremičnin/e, če vlogo vlaga njegov pooblaščenec.

Pravna podlaga:

  • 191.člen  Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 – Uradni list RS, št. 61/17) ter
  • Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 46/18).

Upravna taksa:

Vloga in izjava o sprejemu oz. zavrnitvi ponudbe je na podlagi 2. točke 2 Tarifne št. 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB 5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16 -ZUT-I, 30/18 - ZKZaš) oproščena plačila upravne takse.

 

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Damijana Pugelj

Drugo nadstropje, desno

Telefon: 05 71 12 324

Elektronska pošta: damijana.pugelj@ilirska-bistrica.si

 

 

Obrazci:

 

 

Ponudba za odkup.pdf

ar©tur