Vloga za izplačilo enkratnega denarnega prispevka za novorojence

Oddelek za družbene dejavnosti

Naziv postopka:

IZPLAČILO ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA ZA NOVOROJENCE

Opis postopka:

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka za novorojence je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica.

Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka za novorojence tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence za posamezno leto se določi z odlokom proračuna Občine Ilirska Bistrica. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence znaša 280,00 EUR.

Pravico do enkratnega denarnega prispevka za novorojence uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga upravičenec prejme v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica oziroma na spletni strani Občine Ilirska Bistrica in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva.

Zahtevane priloge:

  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
  • potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja,
  • potrdilo iz gospodinjske evidence (seznam članov).

Pravna podlaga:

Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence (Uradne objave Bistriških odmevov, št. 8/2009)

Taksa:

Na podlagi 14. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je vloga takse prosta.

Kontakt:

Oddelek za družbene dejavnosti

Patricija Jelenič

Drugo nadstropje, desno

Telefon: 05 71 12 332

Elektronska pošta: patricija.jelenic@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga novorojenci.pdf

ar©tur