Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga iz premičnega objekta (prodaja s potujočo prodajalno)

Oddelek za gospodarstvo in finance

Naziv postopka:

IZDAJA SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA IZ PREMIČNEGA OBJEKTA (PRODAJA S POTUJOČO PRODAJALNO)

Opis postopka:

Soglasje za prodajo iz premičnega objekta izda pristojna oseba Občinske uprave na podlagi vloge prosilca. Soglasje se izda za  določene kraje in časovno obdobje.

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prodajo iz premičnega objekta z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Zahtevane priloge: 

  • fotokopija odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oz. obrtnega dovoljenja oz. rednega izpiska iz sodnega registra
  • seznam prodajnih mest s soglasji lastnikov

Pravna podlaga:

  • Zakon o trgovini ZT-1 (Ur.l. RS, št. 24/2008)
     
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/2009)
     
  • Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 3/2003)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je za izdajo soglasja potrebno plačati upravno takso v višini 22,60€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarstvo in finance

Tanja Šajina

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 12 315

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Premicni objekt .pdf

ar©tur