Facebook

Vloga za izdajo soglasja o posegu na občinske ceste in javne poti

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA SOGLASJA O POSEGU NA OBČINSKE CESTE IN JAVNE POTI

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja k posegu na občinske ceste in javne poti z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Soglasje k posegu na občinske ceste in javne poti izda oddelek za gospodarsko infrastrukturo.


Soglasje k posegu na občinske ceste in javne poti se izdaja za naslednje posege:

  1. za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste,
  2. za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti,
  3. za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu,
  4. za ureditev cestnega priključka na javno cesto in
  5. za izredni prevoz po javni cesti.

Vrsta nameravanega posega se označi na vlogi.

Zahtevane priloge:

Kopija katasterskega načrta z vrisom mesta posega.

Pravna podlaga:

 

  • Zakon o cestah - ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
  • Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28.02.2001) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Snežnik, Uradne objave, št. 4/2004 z dne 29.10.2004

  • Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

Taksa:

Takse prosto po 79. členu Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21-ZPrCP-F.)

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Stanko Škrab

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 323

Elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Soglasje poseg na obcinske ceste (2).pdf

 

ar©tur