Vloga za izdajo soglasja o posegu na občinske ceste in javne poti

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA SOGLASJA O POSEGU NA OBČINSKE CESTE IN JAVNE POTI

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja k posegu na občinske ceste in javne poti z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2.

Soglasje k posegu na občinske ceste in javne poti izda oddelek za gospodarsko infrastrukturo.


Soglasje k posegu na občinske ceste in javne poti se izdaja za naslednje posege:

  1. za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste,
  2. za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti,
  3. za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu,
  4. za ureditev cestnega priključka na javno cesto in
  5. za izredni prevoz po javni cesti.

Vrsta nameravanega posega se označi na vlogi.

Zahtevane priloge:

Kopija katasterskega načrta z vrisom mesta posega.

Pravna podlaga:
Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/2002)

Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Il. Bistrica

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso:

  • pod točkami 1 in 3 v znesku 40,70 €
  • pod točko 2 in 5. v znesku 40,80 €
  • pod točko 4 v znesku 29,50 €

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Stanko Škrab

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Soglasje poseg na obcinske ceste (2).doc

 

ar©tur