Facebook

Vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA SOGLASJA K PROJEKTNIM POGOJEM

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja k projektnim pogojem z vlogo po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Soglasje k projektnim pogojem izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

V kolikor projektant izdane projektne pogoje pri izdelavi projektne dokumentacije v celoti upošteva izda Oddelek za gospodarsko infrastrukturo  v zakonsko določenem roku soglasje k predloženemu projektu – soglasje h gradnji.
  
Zahtevane priloge:
Projektna dokumentacija ( PGD)

Pravna podlaga:
Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/2002)

Zakon o javnih cestah (ZJC-1)

Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Il. Bistrica

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Taksa:

Vloga je na podlagi 35. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) takse prosta.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Stanko Škrab

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 323

Elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga_za_izdajo_soglasja_k_projektnim_pogojem (2).pdf

ar©tur