Vloga za izdajo kartografskega dela prostorskega akta

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA KOPIJE KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA AKTA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo kartografske dokumentacije z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju desno, pisarna št. 2.

Kartografsko dokumentacijo izda občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Kartografska dokumentacija vsebuje grafični izsek iz veljavnih prostorskih aktov za zahtevano parcelo.

 Zahtevane priloge:
/

Taksa:

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je vloga takse prosta.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Andreja Uljan

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 321

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Vloga_kartografska (2).pdf

ar©tur