Vloga za izdajo lokacijske informacije

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Lokacijsko informacijo se izda vsakomur, ki to zahteva, ne glede na lastništvo zemljišča.

Lokacijska informacija vsebuje podatke o izvedbeni regulaciji prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču, in sicer:

– podatek o namenski rabi prostora,

– prostorske izvedbene pogoje,

– podatke o pravnih režimih,

– podatke o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja,

– podatek o tem, ali se zemljiška parcela nahaja v območju, v katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele in

– podatek o tem, ali se zemljiška parcela nahaja v območju predkupne pravice občine.

 

Lokacijski informaciji se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.

Če se za območje ali zemljiško parcelo, na katero se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, se to v lokacijski informaciji posebej navede.

Lokacijsko informacijo izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

Oblika lokacijske informacije je predpisana. Izdaja se na obrazcih, ki so določeni s Pravilnikom o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04).

Zahtevane priloge:

/

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/1630/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je za vlogo potrebno plačati upravno takso v višini 35€. (Tarifna št. 36)

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Andreja Uljan

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 321

Elektronska pošta: andreja.uljan@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga za lokacijsko informacijo.pdf

 

ar©tur