Vloga za izdajo lokacijske informacije

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Lokacijsko informacijo se izda vsakomur, ki to zahteva, ne glede na lastništvo zemljišča.

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču, in sicer:

 • podatek o namenski rabi prostora;
 • podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča;
 • podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče;
 • podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi;
 • podatke o pravnih režimih;
 • podatke o začasnih ukrepih;
 • podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele;
 • podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države.

Lokacijski informaciji se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.

Če v območju ali parceli, na katero se nanaša lokacijska informacija, velja DPN, in občina namenske rabe prostora še ni določila v skladu z njim, se to posebej navede v lokacijski informaciji.

Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati lokacijska informacija. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel.

Do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema je sestavni del lokacijske informacije tudi podatek o prostorskih izvedbenih pogojih, če ga naročnik lokacijske informacije zahteva in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu.

Oblika lokacijske informacije je predpisana. Izdaja se na obrazcu določenim s Pravilnikom o lokacijski informaciji (Uradni list RS št. 92/22).

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)- ZUreP-3

 

Plačilo upravne takse: Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB 5, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 - ZUT-I, 30/18 – ZKZaš in 189/20 - ZFRO) ter 326. členu ZUreP-3 je potrebno plačati upravno takso za izdajo lokacijske informacije:

 • po Tarifni številki 37 v višini 22,70 €,  če se zahtevek nanaša na izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki,
 • po Tarifni številki 36 v višini 35,00 €, če se zahtevek nanaša na izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki.

 

Upravno takso lahko poravnate:

 • v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (pritličje) ali
 • s plačilnim nalogom ali preko spletne banke:  št. računa: 0123 8438 0309 183, referenca: 11-75370-7111002-20__, (zadnja številka predstavlja tekoče leto), namen TAXS. V primeru plačila s plačilnim nalogom ali preko spletne banke je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu!

 

Če niste taksni zavezanec ali ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in predložite ustrezna dokazila.

 

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

 

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE_po pravilniku.pdf

ar©tur