Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa OPN, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela OPN.

Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.

Zahtevane priloge:
/

Pravna podlaga:
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)).

Upravna taksa:

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdi­la iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse (260. člen Zakona o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/17)). Upravna taksa znaša 22,70 €, po 37. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).

Če niste taksni zavezanec ali ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in predložite ustrezna dokazila.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Andreja Uljan

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 321

Elektronska pošta: andreja.uljan@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga za izdajo POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA-T.pdf

Vlogo lahko pošljete po elektronski pošti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica.

ar©tur