Izgradnja prizidka OŠ Kuteževo Podgora

datum: 04.08.2015

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012, 12/2013 - UPB5, 19/2014 in 90/2014 – ZDU-1) naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »IZGRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI PODGORA«.  

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v sklopu novogradnje šolskega objekta in delne rekonstrukcije obstoječega šolskega objekta.

Dela obsegajo:

- gradbena dela in obrtniška dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, tesarska dela, kanalizacija, fasaderska dela, ključavničarska dela, ALU izdelki, PVC izdelki,  vgradnja stavbnega pohištva, mavčni stropovi, keramičarska dela, slikopleskarska dela, tlakarska dela, mizarski izdelki, montažna dela, druga obrtniška dela, zunanja ureditev);

- elektro instalacije;

- strojne instalacije.  

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.   Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.  

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.   Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.  

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 150 dni po roku za oddajo ponudb.   Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 16.09.2015 do 09:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.  

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega in občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno financiranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.  

 

S spoštovanjem, 

Župan, Emil Rojc, l.r.

 

Sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa (10-12-2015)

Obvestilo o nedokončanem postopku - JN8740/2015

 

Obvestilo ponudnikom (15-09-2015)

 

Razpisna dokumentacija (.docx)-2

Razpisna dokumentacija (.pdf)-2

Popis del - gradbena in obrtniška dela

Popis del - elektro instalacije

Popis del - strojne instalacije

Arhitektura

Gradbeni del

Izjava ZeJN

Tehnično poročilo

Elektro instalacije

Elektro instalacije - sprememba

Strojne instalacije

Strojne instalacije - sprememba

Gradbeno dovoljenje

Načrt gradbenih konstrukcij

Zasnova požarne varnosti

 

ar©tur