Izvzem iz javnega dobra, k.o. Trpčane

datum: 08.07.2015

kategorija: Razpisi

Izvzem iz javnega dobra, k.o. Trpčane

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA UPRAVA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 371-27/2015

Datum: 8.7.2015

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/04 – UPB, 14/05 – popr.92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07108/0961/10– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju ZGO-1) v upravni zadevi o ukinitvi statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

ODLOČBO

 

Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 2578/19 (ID znak: 2544-2578/19-0) k.o. 2544 Trpčane, vpisana v zemljiški knjigi kot javno dobro, zaradi opustitve dela javne poti ni več del javne poti, kategorizirane kot javna pot št. JP 636770 (javne poti v naseljih in med naselji, namenjena mešanemu prometu), potek ceste LC 135200 – Kuteževo – stara šola, in je last Občine Ilirska Bistrica. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-24/2012 z dne 28.5.2015 (Uradni list RS, št. 44/15) o ukinitvi statusa javnega dobra, se na nepremičnini parc. št. 2578/19 (ID znak: 2544-2578/19-0) k.o. 2544 Trpčane, izbriše zaznamba javnega dobra. Na nepremičnini parc. št. 2578/19 (ID znak: 2544-2578/19-0) k.o. 2544 Trpčane, se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica do celote na ime Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Matična številka: 5880416000. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.

 

Obrazložitev:

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12,  36/14 – odl. US in 46/15; v nadaljevanju ZCes-1), ki ureja status in kategorizacijo javnih cest in druga vprašanja javnih cest, v svojem 3. členu določa, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih, in so javno dobro ter kot take izven pravnega prometa.

 

1. odstavek 39. člena ZCes-1 deli javne ceste na državne in občinske ceste. 39. člen ZCes-1 dalje določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin, glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru pa kategorizira občinske ceste na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti.

 

Skladno z določili 211. člena ZGO-1 se z dnem uveljavitve zakona šteje, da grajeno javno dobro, kot ga opredeljujejo določbe zakona, ureja tudi Zakon o javnih cestah, katerega pa je nadomestil ZCes-1.

 

Občina Ilirska Bistrica je sprejela Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01), ki v 4. členu določa, da se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti, ter so javno dobro v lasti in upravljanju občine (11. člen). Sprejet je bil tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, v nadaljevanju Odlok), v katerem so urejene občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe.

 

ZGO-1 v 23. členu določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinski svet izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži župan. Takšni zahtevi mora biti priložena obrazložitev nameravanega odvzema statusa grajenega javnega dobra in dokazilo, da nepremičnina oziroma njen del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil dodeljen status. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

 

Kot je razvidno iz podatkov zemljiškega katastra, je glede nepremičnine parc. št. 2578/19 (ID znak: 2544-2578/19-0) k.o. 2544 Trpčane, nesporno ugotoviti, da je javna pot v delu navedene nepremičnine opuščena oz. v naravi po njej sploh ne poteka več. Predmetna nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti Občine Ilirska Bistrica.

 

Dne 28.5.2015 je bil sprejet sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-24/2012 (Uradni list RS, št. 44/15), da se pri zemljišču parc. št. 2578/19 (ID znak: 2544-2578/19-0) k.o. 2544 Trpčane, izbriše zaznamba javnega dobra in se vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

 

Na podlagi cit. sklepa in odločbe, se na parc. št. 2578/19 (ID znak: 2544-2578/19-0) k.o. 2544 Trpčane, ukine status javnega dobra in se izloči iz javnega dobra, kot to določata 23. člen ZGO-1 in 8. člen cit. Odloka o občinskih cestah.

 

Odločbo o ugotovitvi tega pravnega dejstva izda po uradni dolžnosti občinska uprava in se po pravnomočnosti odločbe izbriše iz tusodne zemljiške knjige, kot to določa 23. člen ZGO-1 in 111. člen Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.  58/0337/08 – ZST-1, 45/0828/0925/11 in 14/15 – ZUUJFO).

 

Naslovni organ je na podlagi podanega in uvodoma cit. določil odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

 

Odločba je po 23. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) takse prosta. Drugi stroški v postopku niso nastali.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od javnega naznanila. O pritožbi odloča župan občine. Pritožba se lahko vloži pisno, pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Urad župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10 in 14/15 – ZUUJFO) znaša upravna taksa za pritožbo 18,12 evrov.

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. 0123-8438-0309-183, referenca št. 11 75370-7111002-2015 ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (v gotovini ali s plačilno/kreditno kartico). Če bo taksa plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog UPN, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu, iz katerega sta razvidna datum in ID plačila).

 

Pripravila:                                                     Vodja Odd. za gospodarsko infrastrukturo     

Damijana Pugelj, mag.upr.ved                                 Občine Ilirska Bistrica

Svetovalka II                                                            Dragica Kastelic Boštjančič

 

VROČITI:

1.      Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,

2.      Arhiv, tu.

PO PRAVNOMOČNOSTI

1.      Zemljiška knjiga pristojnega sodišča.

ar©tur